Dansk do­mi­nans i ung­dom­mens Tour de Fran­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KOM­MEN­DE STJER­NER Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Det dan­ske U23- lands­hold i cykling do­mi­ne­rer eta­pe­lø­bet Tour de l’Ave­nir, hvor mor­gen­da­gens stjer­ner fø­des. Med tre eta­pe­sej­re og en an­den­plads på de før­ste fi­re da­ge i eta­pe­lø­bet Tour de l’Ave­nir, har dansk cy­kel­sport end­nu en gang vist sig som en vels­murt ta­lent­fa­brik. I går sat­te Sø­ren Kragh Andersen en tyk streg un­der en im­po­ne­ren­de dansk do­mi­nans med end­nu en op­vis­ning fra et kuld af kø­re­kå­de dan­ske ryt­te­re.

» Vi var ik­ke in­ter­es­se­re­de i en spurt, så det var per­fekt, at Sø­ren Kragh til sidst smut­te­de med i et ud­brud på fem mand, og han fik kørt en su­per­flot spurt, hvor han slog den hol­land­ske ju­ni­o­r­ver­dens­me­ster, Mat­hieu van der Po­el. Det er som om, vi kan gå på van­det her­ne­de, « for­tæl­ler U23land­stræ­ner Mor­ten Ben­ne­kou i mi­nut­ter­ne ef­ter end­nu en dag med næ­sten over­væl­den­de suc­ces.

En flot sce­ne

Sce­nen er ik­ke en hvil­ken som helst. Tour de l’Ave­nir er kendt som en mi­ni­a­tu­reud­ga­ve af Tour de Fran­ce for U23- lands­hold, så den rød- hvi­de kvin­tet er ik­ke kom­met soven­de til suc­ce­sen.

» Vi hav­de på for­hånd ud­set os de tre før­ste etaper som der, hvor vi hav­de de bed­ste chan­cer for at gø­re os gæl­den­de. Men vo­res ryt­te­re har væ­ret stær­ke og gen­nem­gå­en­de kørt med stor di­sci­plin. Det er godt at se over for et stærkt besat felt som det, man ser i Tour de l’Ave­nir, « si­ger Ben­ne­kou.

De fem i lands­hold­strøj­en er Pa­tri­ck Ole­sen ( Le­o­pard De­ve­l­op­ment Team), Sø­ren Kragh Andersen ( Team TRE­FOR - Blue Wa­ter), Mads Würtz Sch­midt ( Team co­loQu­i­ck), Mads Pe­der­sen ( Cult Ener­gy Pro Cycling), Ale­xan­der Kamp ( Team co­loQu­i­ck) og Jo­nas Gre­gaard ( Team TRE­FOR - Blue Wa­ter).

Især Sø­ren Kragh Andersen og Ale­xan­der Kamp har kørt ra­sen­de stærkt på den hjem­li­ge løbs­sce­ne i den­ne sæ­son. Men per­spek­ti­ver­ne ræk­ker vi­de­re og ind i de pro­fes­sio­nel­les ræk­ker for fle­re af de dan­ske ta­len­ter, vur­de­rer U23- land­stræ­ne­ren.

Mor­ten Ben­ne­kou

» Jeg vil tro, at tre- fi­re af de ryt­te­re, der er med her­ne­de, går over som pro­fes­sio­nel­le om en sæ­son el­ler to. Ta­len­tet er der, men så må vi se, om de kan bi­de sig fast, « er­ken­der Ben­n­kou, som har få­et me­re end for­ven­tet med hjem ef­ter tre eta­pe­sej­re på fi­re da­ge.

Hi­sto­risk set har Tour de l’Ave­nir præ­sen­te­ret en per­leræk­ke af vin­de­re på sej­rs­li­sten. Nav­ne som Lau­rent Fig­non og Mi­gu­el In­du­rain er gå­et før ryt­te­re som Jo­han Bruy­ne­el og De­nis Men­chov in­den dags­ak­tu­el­le stjer­ner som Nairo Qu­in­ta­na og Vu­el­ta Es­pañas før­en­de ryt­ter, den co­lom­bi­an­ske ko­met Este­ban Cha­ves.

Ene­ste dan­ske vin­der af Tour de l’Ave­nir er Lars Bak, der i 2005 hen­te­de en af prof- kar­ri­e­rens før­ste og stør­ste sej­re.

Det er som om, vi kan gå på van­det her­ne­de

Sø­ren Kragh Andersen tog i går sin an­den eta­pe­sejr i årets ud­ga­ve af Tour de l’Ave­nir, hvor og­så Mads Pe­der­sen har hen­tet en eta­pe­sejr. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.