SA­GANS SVIP­SER

Tin­koff-Saxo- sprin­te­r­en mis­se­de gyl­den mu­lig­hed for ny eta­pe­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VU­EL­TA A ES­PAÑA Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Pe­ter Sa­gan Fo­to: AFP

Gan­ske ær­ligt, så brug­te jeg for man­ge kræf­ter på den før­ste del af stig­nin­gen op mod må­let

Pe­ter Sa­gan hav­de chan­cen for at vin­de sin an­den eta­pe­sejr på stri­be, men den slo­vaki­ske sprin­ter fra Tin­koff-Saxo måt­te se sig slå­et af den span­ske ve­te­ran, Alejan­dro Val­ver­de ( Team Mo­vistar), for­di Sa­gan med eg­ne ord greb spur­ten for­kert an.

» Gan­ske ær­ligt, så brug­te jeg for man­ge kræf­ter på den før­ste del af stig­nin­gen op mod må­let, « sag­de Pe­ter Sa­gan ef­ter fjer­de eta­pe af årets Vu­el­ta a Es­paña, som var en 209 km lang en af slagsen fra Estepo­na til Ve­jer de la Fron­te­ra på den span­ske syd­kyst.

Der var fle­re ud­brud un­der­vejs og og­så et mas­sestyrt, hvor blandt an­det BMCs Tejay van Gar­de­ren var in­vol­ve­ret. Men da der mang­le­de 11 ki­lo­me­ter af eta­pen, var fel­tet sam­let.

Kun­ne ik­ke sva­re igen

Med en ki­lo­me­ter tilbage an­greb Samu­el Sán­chez ( BMC), og han fik føl­ge­skab af Ni­co­las Ro­che ( Team Sky), men de to kun­ne ik­ke hol­de hjem, da der var en stig­ning, der skul­le for­ce­res til sidst. Det var her, eta­pen end­te med et op­gør mel­lem Pe­ter Sa­gan og Alejan­dro Val­ver­de Og det var sam­ti­dig her, Pe­ter Sa­gan føl­te, at han brug­te si­ne kræf­ter for­kert.

» Jeg fik nye kræf­ter, da jeg lå på hjul af Val­ver­de, men til sidst trak han ba­re fra, og jeg kun­ne ik­ke sva­re igen, « sag­de Pe­ter Sa­gan.

Den 35- åri­ge Val­ver­de vandt lø­bet tilbage i 2009, og han blev en sam­let num­mer tre sid­ste år. Eta­pe­sej­ren var den før­ste span­ske i det­te års løb.

» Hol­det valg­te en af­ven­ten­de tak­tik, og det gav bonus i dag. Jeg vid­ste godt, at det var Sa­gan, der sad på hjul til sidst, for jeg kun­ne se hans lange hår. Jeg ved jo og­så godt, at han er en god af­slut­ter, men jeg hav­de spa­ret kræf­ter, og jeg føl­te mig fly­ven­de, « sag­de Alejan­dro Val­ver­de ef­ter eta­pen.

» Som lø­bet ud­vik­le­de sig, må jeg væ­re til­freds med an­den­plad­sen, « sag­de Pe­ter Sa­gan, som og­så kun­ne glæ­de sig over at ero­bre lø­bets grøn­ne po­in­rtrø­je fra Este­ban Cha­ves ( Ori­ca-Gre­e­nEd­ge).

Cha­ves fort­sat i rødt

Sa­gan kør­te dog al­le­re­de i po­int­trøj­en, for­di co­lom­bi­an­ske Cha­ves og­så var in­de­ha­ver af lø­bets rø­de fø­rer­trø­je. Og dét er han sta­dig, selv­om der op­stod hul­ler i fel­tet, da ryt­ter­ne kryd­se­de mål­stre­gen på gårs­da­gens eta­pe.

Cha­ves har sta­dig et for­spring på fem se­kun­der til hol­land­ske Tom Du­moulin ( Gi­ant- Alpe­cin) og yder­li­ge­re syv se­kun­der ned til ir­ske Ni­co­las Ro­che.

» Hol­det be­skyt­te­de mig godt i dag. Jeg var nær front­grup­pen på den af­slut­ten­de stig­ning, hvor det vir­ke­lig gik stærkt. Da jeg så, at Val­ver­de og Sa­gan hav­de få­et kon­takt med Ro­che, vid­ste jeg, at jeg kun­ne for­sva­re trøj­en. Men det var tæt i dag, « sag­de Este­ban Cha­ves iføl­ge cycling­news. com.

I dag ven­ter en 167 km lang eta­pe, der er for­holds­vis flad, så det kan me­get vel en­de med end­nu en sprin­ter- af­slut­ning.

Pe­ter Sa­gan ( tv.) fik ik­ke dis­po­ne­ret rig­tigt med kræf­ter­ne i den af­gø­ren­de fa­se og måt­te se sig slå­et af Alejan­dro Val­ver­de på fjer­de eta­pe af årets Vu­el­ta a Es­paña.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.