Ju­ra tun­ge­re end ten­nis

Det dan­ske Da­vis Cup- hold mi­ster pro­fil, før nedryk­nings­dysten mod Spa­ni­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LANDS­HOLDS­STOP Tho­mas Idskov

Det er et svæk­ket dansk ten­nislands­hold, der 18.- 20. sep­tem­ber i Oden­se ud­for­drer Spa­ni­en i Da­vis Cup- tur­ne­rin­gens næst­bed­ste grup­pe. 28- åri­ge Martin Pe­der­sen, der for blot tre uger si­den vandt det dan­ske mester­skab i her­re­sing­le, har med­delt land­stræ­ner Ken­neth Carlsen, at han ik­ke læn­ge­re har tid til at pri­o­ri­te­re lands­hol­dets ak­ti­vi­te­ter.

» Min be­slut­ning er de­fi­ni­tiv. Frem­over vil jeg kon­cen­tre­re mig om mi­ne ju­ra- stu­di­er, hvor jeg i det­te ef­ter­år skal i gang med et prak­ti­kop­hold, « si­ger Martin Pe­der­sen, der dog ik­ke læg­ger skjul på, at han ger­ne vil­le ha­ve mødt Ra­fa­el Na­dal og co. fra Spa­ni­en.

» Det vil­le ha­ve væ­ret en stor op­le­vel­se. Men jeg vil ik­ke ta­ge en plads for nog­le, der spil­ler ten­nis på fuld tid. Des­u­den har jeg ik­ke lyst til at stå på ba­nen og ik­ke væ­re i op­ti­mal fy­sisk og men­tal form. En stor op­ga­ve som den mod Spa­ni­en kræ­ver fuld fo­kus, « si­ger

Martin Pe- der­sen, der fort­sat vil spil­le ten­nis på na­tio­nalt plan, hvor han re­præ­sen­te­rer KB og om halvan­den uge del­ta­ger i slut­spil­let om hold- DM.

» Jeg el­sker at spil­le ten­nis. Men spil­let vil fremad­ret­tet kun ha­ve an­den­pri­o­ri­tet i mit liv, « si­ger Martin Pe­der­sen, der har svært ved at fo­re­stil­le sig, at Dan­mark kan be­sej­re Spa­ni­en.

» De rå­der over ad­skil­li­ge ver­dens­klas­se- spil­le­re. Til sam­men­lig­ning er vi i ten­nis­mæs­sig sam­men­hæng kun en mi­ni­put­na­tion. Men jeg er sik­ker på, at lands­holds­spil­ler­ne går ind til kam­pen med en tro på, at de kan vin­de. Alt an­det vil Ken­neth Carlsen ik­ke til­la­de, « si­ger Martin Pe­der­sen.

Fra Dansk Ten­nis For­bund for­ly­der det, at samt­li­ge bil­let­ter til Da­vis Cup- kam­pens før­ste kam­pe fre­dag 18. sep­tem­ber er solgt i for­salg. Til gen­gæld er der sta­dig plad­ser i hal­len i Oden­se de to ef­ter­føl­gen­de da­ge.

Ef­ter pla­nen vil det dan­ske lands­hold bli­ve ud­ta­get 8. sep­tem­ber. Mens vin­de­ren af kam­pen mel­lem Dan­mark og Spa­ni­en bli­ver i Da­vis Cup- tur­ne­rin­gens næst­bed­ste grup­pe, skal taberen se­ne­re på ef­ter­å­ret mø­de Sve­ri­ge i en kamp om nedryk­ning.

Idskov@ sporten. dk

Martin Pe­der­sen. Fo­to: Claus

Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.