Mil­li­onvin­der i tips for tred­je uge i træk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For tred­je uge i træk var der kun én tip­per, der kun­ne gen­nem­skue samt­li­ge 13 en­gel­ske tip­skam­pe, hvil­ket ud­lø­ste 1.000.000 go­de dan­ske kro­ner til en for­ud­se­en­de tip­per fra Bjæ­ver­skov.

Et va­ske­æg­te hat­tri­ck for mil­li­onga­ran­tien på Tips13 - en be­drift der al­drig før har fun­det sted i tips­hi­sto­ri­en.

Mil­li­o­nær- tip­pe­ren hav­de dog i den grad hel­det med sig i de sid­ste se­kun­der af tip­skam­pe­ne. Det ene sik­re hol­de­punkt Crystal Pa­la­ce vandt 2- 1, men skul­le helt hen til det 87. mi­nut, før sej­ren over Aston Villa var sik­ret.

End­nu me­re neg­le­bi­den­de må det ha­ve væ­ret at overæ­re Bolt­on og Ful­hams kam­pe. Beg­ge hold valg­te nem­lig først at sco­re i det 90. mi­nut til slut­re­sul­ta­ter­ne 1- 1, hvil­ket alt­så var nok til at lø­be med sam­men­lagt 1.003.021 kro­ner in­klu­siv føl­ge­præ­mi­er.

Crystal Pa­la­ces sejr over Aston Villa var guld værd for Bjæ­ver­skov- tip­per. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.