Kam­pen om bi­o­grafb il­let­ter­ne

He­le tre stær­ke dan­ske fi lm får pre­mi­e­re in­den for kort tid, og det gi­ver kamp om dan­sker­nes bi­o­graf- pen­ge

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

In­den for de næ­ste fi­re uger får tre store og stær­ke dan­ske film pre­mi­e­re i bi­o­gra­fer­ne. Det vil sand­syn­lig­vis bli­ve til et re­kordår for bil­letsal­get, men man ri­si­ke­rer og­så, at en el­ler fle­re af fil­me­ne vil slå sig på den, der stik­ker af fra fel­tet.

I Dan­mark pro­du­ce­rer vi et sted mel­lem 20 og 25 spil­le­film om året. Det bur­de gi­ve en sta­bil strøm af dan­ske film i bi­o­gra­fer­ne med en dansk pre­mi­ere­film knap og nap hver 14. dag. Hvis man blan­de­de kor­te­ne med hen­syn til gen­rer og må­l­grup­per, vil­le hver en­kelt film få det pu­bli­kum, den fortjen­te.

Men så­dan for­hol­der det sig ik­ke al­tid. Bag hver en­kelt film er der for­skel­li­ge film­pro­du­cen­ter, og de er na­tur­lig­vis i kon­kur­ren­ce med de an­dre sel­ska­ber, hvad en­ten de pro­du­ce­rer dan­ske film el­ler film fra ud­lan­det.

I den næ­ste må­neds tid er si­tu­a­tio­nen me­re spræng­far­lig end nor­malt. In­den for fi re uger får tre go­de, bredskul­dre­de dan­ske film pre­mi­e­re i bi­o­gra­fer­ne, og de sig­ter al­le bredt.

Fod­bold er ’ fe­el good’

SF- Film rul­ler ’ Som­me­ren ’ 92’ ud i 117 bi­o­gra­fer nu på tors­dag, så der er ik­ke en flæk­ke i lan­det, hvor man ik­ke har mu­lig­hed for at se den store fod­bold­ge­vinst i fik­tions­form. Sam­ti­dig er fil­men årets før­ste i Bi­o­graf­klub Dan­mark, der har me­re end 200.000 med­lem­mer, som kan se fil­men til halv pris. Det vil helt au­to­ma­tisk øge mu­lig­he­der­ne for bil­letsal­get.

De fle­ste, som hø­rer om idéen til en film om den­gang, det dan­ske fod­bold­lands­hold vandt Eu­ro­pa­mester­ska­bet i Sve­ri­ge ved at slå Tys­kland 2- 0, ryster lidt på ho­ve­d­et til at be­gyn­de med. Hvor­dan kan man det? Al­le dan­ske­re har et for­hold til den sejr, så hvor­dan kan man an­det end at skuf­fe? Men hvor­for egent­lig ik­ke? Hi­sto­ri­er om den grim­me æl­ling, der bli­ver til en sva­ne, fås her i en ud­ga­ve, hvor den grim­me æl­ling Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen for­vand­ler et helt hold af grim­me æl­lin­ger til en fl ok sva­ner.

Film med en ’ fe­el good’- fak­tor så høj, skal man al­drig un­der­vur­de­re i bi­o­gra­fen. Over­ra­skel­ser er der ik­ke man­ge af, for vi vin­der jo til sidst, men de fle­ste vil nok væ­re nys­ger­ri­ge ef­ter at se, hvor­dan den svæ­re op­ga­ve er løst. Kas­per Bar­fo­ed sat­ser på, at fil­men bå­de vir­ker for fod­bold­nør­der, men og­så for bedste­mødre og un­ge, for­di eu­fori­en i 1992 var no­get, vi al­le var med i. Så­dan et mira­kel kan ik­ke ske igen, og der­for vil vi må­ske ger­ne se det i bi­o­gra­fen.

Al­le­re­de om godt to uger bul­drer det løs med To­bi­as Lind­holms ’ Kri­gen’, hvor Pi­lou As­bæk spil­ler en de­lings­chef, der er ud­sendt til Hel­mand­provin­sen i Af­g­ha­ni­stan. Her træf­fer han nog­le be­slut­nin­ger, der kom­mer til at på­vir­ke hans liv bå­de som sol­dat og som fa­mi­lie­far.

Man skal al­tid fryg­te en klovn

Må­l­grup­pen for ’ Kri­gen’ er en smu­le smal­le­re end må­l­grup­pen til ’ Som­me­ren ’ 92’. Vi er ude i den del af pu­bli­kum, hvor der er sam­men­fald med fil­man­mel­der­nes smag. Og så skal man or­ke en krigs­film, hvil­ket tra­di­tio­nelt sor­te­rer en del kvin­der fra. Hvis en af de tre kom­men­de dan­ske film ri­si­ke­rer at bli­ve klemt i kaplø­bet om bil­letsal­get kan det bli­ve ’ Kri­gen’, hvis ’ Som­me­ren ’ 92’ bli­ver en me­get stor suc­ces. Så vil fod­bold­dra­ma­et ik­ke kun bul­dre der­ud­af i to uger men kan gø­re det i to må­ne­der.

Da ’ Klovn The Movie’ hu­se­re­de i bi­o­gra­fer­ne i 2010 lag­de fil­men ga­der­ne øde og bil­letsalgstal­let var helt op­pe på no­get der lig­ne­de ’ Den ene­ste ene’. Fil­men var en for­nem vi­de­re­ud­vik­ling af den suc­ces­ri­ge tv- se­rie. Der blev sat­set og Frank Hvam, Cas­per Chri­sten­sen og Mik­kel Nørgaard vandt stort sam­men med Zen­tro­pa, der hav­de fi­nan­si­e­ret fil­men.

Slut­spil i et mu­ligt re­kordår

Om de kan gø­re det igen er et åbent spørgs­mål. Trai­le­re, tea­se­re og pla­ka­ter til fort­sæt­tel­sen er ak­ku­rat li­ge så lum­re, som i det tid­li­ge­re ’ Klovn’uni­vers. Det store spørgs­mål er, hvor man­ge der sta­dig har de sam­me fø­lel­ser for se­ri­en og fil­mens uni­vers som for fem år si­den? Fem år er lang tid i co­me­dy- ver­de­nen. En del af pu­bli­kum kan væ­re for­s­vun­det vi­de­re, men omvendt så skal man al­tid fryg­te en klovn i bi­o­gra­fer­ne. Især en sel­viro­nisk én af slagsen, der er vil­lig til at træk­ke buk­ser­ne ned i ti­de og uti­de.

I 2008 blev der solgt 4,3 mio. bil­let­ter til dan­ske fi lm ud af de ty­pisk i om­eg­nen af 12 til 14 mio. solg­te bi­o­grafb il­let­ter i alt i de dan­ske bi­o­gra­fer. In­de­væ­ren­de år teg­ner til at bli­ve end­nu bed­re.

Al­le­re­de 2. au­gust var der solgt godt 2,4 mio. bil­let­ter i de dan­ske bi­o­gra­fer. I grove træk skal der alt­så re­sten af året sæl­ges lidt me­re end 1,9 mio. bil­let­ter for, at vi får en ny re­kord i 2015. Tal­le­ne stam­mer fra or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Bi­o­gra­fer.

’ Som­me­ren ’ 92’ di­stri­bu­e­res af SFFilm, og ’ Kri­gen’ og ’ Klovn Fore­ver’ sen­des ud i bi­o­gra­fer­ne af Nor­disk Film.

Set fra en glad bi­o­gr­af­gæn­gers syns­punkt bli­ver det en fest med tre go­de fi lm på stri­be, men mon ik­ke pro­du­cen­ter­ne af fi lme­ne er be­kym­re­de? Ud fra et kom­merci­elt syns­punkt vir­ker det op­ti­mi­stisk at tro på, at al­le tre fi lm kan sæl­ge li­ge så man­ge bil­let­ter, som hvis der var en må­ned mel­lem de tre pre­mi­e­rer.

Fo­to: Chri­sti­an Gei­snæs Fo­to: Nor­disk Film

’ Som­me­ren ’ 92’, Min­na Vil­fort ( Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen) og Li­ne Vil­fort ( Sel­ma Ne­veu).

’ Kri­gen’, Pi­lou As­bæk og Tu­va No­vo­t­ny.

Fo­to: Nor­disk Film

’ Klovn Fore­ver’, Cas­per Chri­sten­sen og Frank Hvam.

Fo­to: Iris/ Scan­pix

No­get ty­der på, at i år bli­ver et re­kordår for bi­o­gra­fer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.