Lo­kal Bio- ejer: Der bli­ver ta­be­re og vin­de­re

BT - - KULTUR - Jour­ha­ven­de Jan Erik­sen

SKAN­DER­BORG

Eb­be Lar­sen, for­mand for Kul­tur­hu­set Skan­der­borg, hvor den lo­ka­le bi­o­graf lig­ger, sy­nes, det er rart med ud­sigt til folk i bi­o­gra­fen med tre store dan­ske fi lm­pre­mi­e­rer.

Men han fryg­ter, at det kan ko­ste bil­let­ter til nog­le af dem.

» Vi har kun én sal at gø­re godt med, og når vi får en pre­mi­ere­fi lm, skal den ty­pisk vi­ses hver dag i to til tre uger. Kom­mer al­le tre dan­ske fi lm til at gå godt, kom­mer de til at fyl­de ret me­get oven i hin­an­den. Det er po­si­tivt, at der er ud­sigt til folk i bi­o­gra­fen, men det er ær­ger­ligt, at fi lme­ne på den må­de lig­ger så tæt. Det vil­le væ­re bed­re, hvis man spred­te de for­skel­li­ge pre­mi­e­rer lidt.

Sidst, vi hav­de pro­ble­met, var i for­å­ret 2012, hvor vi skul­le vi­se bå­de ’ Hvid­sten­grup­pen’ og ’ En kon­ge­lig aff ære’, « si­ger Eb­be Lar­sen. Mel­lem pre­mi­e­ren på de to fi lm var der end­da he­le fi re uger, så trængs­len i Skan­der­borg Bi­o­graf bli­ver end­nu stør­re den­ne gang.

Mail: jae@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.