For­de­le og ulem­per i den stær­ke trio

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ bt. dk

’ SOM­ME­REN ’ 92’ AF KAS­PER BAR­FO­ED. PRE­MI­E­RE TORS­DAG 27. AU­GUST. od­bold­dra­ma­et fra EM i 1992 har F en ’ fe­el good’- fak­tor, der ik­ke kan slås og man­ge vil væ­re nys­ger­ri­ge eft er at se, hvor­dan in­struk­tø­ren har kla­ret den ’ svæ­re op­ga­ve’.

i har al­le vo­re­sV egen op­le­vel­se an­gå­en­de ’ Som­me­ren ’ 92’, og hi­sto­ri­en er vel­kendt, så det er be­græn­set, hvad der er af spæn­ding i en fi lm, hvor al­le ken­der re­sul­ta­tet. An­tal pre­mi­e­re­bi­o­gra­fer: 117 Gæt på bil­letsalgstal: 500.000 ’ KRI­GEN’ AF TO­BI­AS LIND­HOLM. PRE­MI­E­RE TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER.

ol­kekæ­re Pi­lou As­bæk i ho­ved­rol­len og To­bi­as Lind­holms ry som slidstærk ma­nuskript­for­fat­ter og in­struk­tør med ’ R’ og ’ Kaprin­gen’ bag sig er es­ser i ær­met.

i har set en del fi lm med krig som tema, og der kom­mer fl ere det næ­ste års tid. Kan nok dan­ske­re bli­ve ved med at ha­ve ner­ver til den slags stær­ke og oft e kræ­ven­de fi lm? An­tal pre­mi­e­re bi­o­gra­fer: 99 Gæt på bil­letsalgstal: 200.000 ’ KLOVN FORE­VER’ AF MIK­KEL NØRGAARD. PRE­MI­E­RE TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER.

ed 839.000 solg­te bil­let­ter til ’ Klovn - The Movie’ er der store for­vent­nin­ger til en lig­nen­de suc­ces. Alt un­der halv­de­len af bil­let­ter­ne til den før­ste fi lm vil bli­ve set som en fi asko. Tv- se­ri­en blev født i 2005, og den før­ste bi­o­graf­fi lm er fra 2010. I en co­me­dy- ver­den, hvor det går hur­tigt, er pu­bli­kum så sta­dig på Frank Hvam og Cas­per Chri­sten­sens si­de? An­tal pre­mi­e­re­bi­o­gra­fer: 127 Gæt på bil­letsalgstal: 419.500

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.