’ Jeg kan ik­ke ga­ran­te­re fær­re asylan­sø­ge­re’

Re­ge­rin­gen og blå blok har ved­ta­get et strak­sind­greb for at brem­se til­strøm­nin­gen af fl ygt­nin­ge til Dan­mark. Fle­re til­tag er på vej, be­bu­der in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fra på tirs­dag vil ud­læn­din­ge, der kom­mer til Dan­mark, mod­ta­ge re­ge­rin­gens nye in­te­gra­tionsy­del­se, der lig­ger på ni­veau med det, stu­de­ren­de får i SU.

In­te­gra­tionsy­del­sen er en del af re­ge­rin­gens så­kald­te strak­sind­greb mod fl ygt­nin­ge­strøm­me­ne, og he­le asyl­pak­ken blev ons­dag ved­ta­get af Ven­stre- re­ge­rin­gen og re­sten af blå blok med 56 stem­mer i fol­ke­tings­sa­len. 50 stem­te imod.

For­må­let er at brem­se til­strøm­nin­gen af fl ygt­nin­ge, po­in­te­r­er in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V):

» Det brem­ser på den ene si­de til­strøm­nin­gen af asylan­sø­ge­re, for vi kan ik­ke føl­ge med, og på den an­den si­de skal det sik­re, at de men­ne­sker, der så kom­mer her­til og får asyl, skal bli­ve in­te­gre­ret og kom­me ud på ar­bejds­mar­ke­det, « si­ger hun.

Ads­purgt om in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren kan ga­ran­te­re, at strak­sind­gre­bet kom­mer til at brem­se til­strøm­nin­gen, ly­der sva­ret:

End­nu fat­ti­ge­re

» Det er helt klart mit mål. Jeg kan ik­ke ga­ran­te­re no­get som helst, men jeg vil­le ik­ke gen­nem­fø­re det, hvis ik­ke jeg tro­e­de på det. Vir­ker det ik­ke, så må vi jo se på, om der er an­dre værk­tø­jer, vi skal ta­ge i brug. «

Ud­over in­te­gra­tionsy­del­sen åb­ner strak­sind­gre­bet og­så for, at genop­tje­nings­reg­ler­ne for bør­ne­check­en ge­nind­fø­res - li­ge­som ud­læn­din­ge, der be­står en danskprø­ve, frem­over vil mod­ta­ge 1.500 kro­ner hver må­ned i en så­kaldt sprog­bonus.

Strak­sind­gre­bet mø­des med mas­siv kri­tik fra bå­de par­ti­er­ne i rød blok og fl ere or­ga­ni­sa­tio­ner. Ad­vars­len ly­der, at in­te­gra­tionsy­del­sen blot gør fl ygt­nin­ge­ne end­nu me­re fat­ti­ge og stig­ma­ti­se­re­de. Fle­re kom­mu­ner har des­u­den på­pe­get, at fl ygt­nin­ge frem­over vil få svært ved at be­ta­le for en bo­lig.

» Det er en form for falsk mar­keds­fø­ring at kal­de det en in­te­gra­tionsy­del­se - for det vil ha­ve den stik mod­sat­te ef­fekt, « ra­se­de En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen un­der den heft ige de­bat op til afstemningen i fol­ke­tings­sa­len.

Af­vi­ser kri­tik­ken

Men In­ger Støj­berg af­vi­ser blankt kri­tik­ken.

» Jeg ser helt an­der­le­des på det. Jeg sy­nes, det hand­ler om at få de men­ne­sker, der kom­mer til Dan­mark, ud på ar­bejds­mar­ke­det, så de bli­ver in­te­gre­re­de og bli­ver en del af Dan­mark. Sæn­kel­sen af ydel­sen og mu­lig­he­den for at få en sprog­bonus er med til at skub­be i den rig­ti­ge ret­ning, « si­ger hun.

Reg­ler­ne skal gæl­de al­le

Re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti, De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce er eni­ge om, at reg­ler­ne om in­te­gra­tionsy­del­sen på sigt og­så skal om­fat­te de ud­læn­din­ge, der al­le- re­de er i Dan­mark, men som ik­ke op­fyl­der op­holds­kra­vet.

Am­bi­tio­nen er, at reg­ler­ne skal gæl­de al­le ud­læn­din­ge i be­gyn­del­sen af det nye år.

» Der kom­mer en asyl­re­form II, og den går vi i gang med om ik­ke så lang tid, « si­ger In­ger Støj­berg, der dog end­nu ik­ke vil løft e slø­ret for, hvil­ke nye til­tag der er på for­hand­lings­bor­det.

I før­ste om­gang træ­der strak­sind­gre­bet i kraft tirs­dag 1. sep­tem­ber.

» Jeg kan ik­ke ga­ran­te­re no­get som helst, men jeg vil­le ik­ke gen­nem­fø­re det, hvis ik­ke jeg tro­e­de på det. Vir­ker det ik­ke, så må vi jo se på, om der er an­dre værk­tø­jer, vi skal ta­ge i brug, « si­ger in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.