Fol­ke­tin­get ved­ta­ger re­ge­rin­gens in­te­gra­tionsy­del­se

BT - - NYHEDER -

Fra på tirs­dag vil ud­læn­din­ge, der kom­mer til Dan­mark, mod­ta­ge re­ge­rin­gens nye in­te­gra­tionsy­del­se, der sva­rer til det, stu­de­ren­de får i SU.

Et fl er­tal i Fol­ke­tin­get, be­stå­en­de af Ven­stre- re­ge­rin­gen, Dansk Fol­ke­par­ti, De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce har ons­dag eft er­mid­dag ved­ta­get re­ge­rin­gens strak­sind­greb på asy­l­om­rå­det, der be­ty­der, at in­te­gra­tionsy­del­sen bli­ver en re­a­li­tet fra 1. sep­tem­ber.

Det net­op ved­tag­ne lov­for­slag in­de­bæ­rer for­u­den in­te­gra­tionsy­del­sen en ge­nind­fø­rel­se af genop­tje­nings- prin­cip­pet for bør­ne­check­en samt ind­fø­rel­sen af et dansk­til­læg til ud­læn­din­ge, der be­står en danskprø­ve.

De blå par­ti­er eni­ge

For­sla­get blev stemt igen­nem med 56 stem­mer for, mens 50 stem­te imod.

For­må­let er at brem­se til­strøm­nin­gen af fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re, og de blå par­ti­er er eni­ge om, at reg­ler­ne om in­te­gra­tionsy­del­sen på sigt og­så skal om­fat­te de ud­læn­din­ge, der al­le­re­de er i Dan­mark, men som ik­ke op­fyl­der op­holds­kra­vet.

Asyl­re­for­men er ble­vet mod­ta­get med kras kri­tik fra bå­de rød blok og en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner, der ad­va­rer mod, at man ved at sæn­ke ydel­ser­ne blot gør grup­pen af ud­læn­din­ge end­nu fat­ti­ge­re.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.