Nej tak til EU- asyl­sam­ar­bej­de

BT - - DEBAT - MOR­TEN MES­SER­S­CH­MIDT MEP, Dansk Fol­ke­par­ti

JEG FOR­STÅR GODT, at der er et fl er­tal af dan­sker­ne, som sø­ger en løs­ning på pro­ble­met, for det er me­get vold­somt, det vi op­le­ver. Jeg sy­nes ba­re ik­ke, at det til­bud, som EU kom­mer med, er en sær­lig god løs­ning. EU læg­ger op til at for­de­le fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Eu­ro­pa, ik­ke at stand­se strøm­me­ne, og der­for er det grund­læg­gen­de en dår­lig idé. Den ene­ste må­de, man kan hånd­te­re fol­ke­van­drin­ger­ne på, er at la­ve en au­stralsk mo­del, hvor de

folk, der skal ha­ve asyl, får det i Nord­afri­ka eft er overenskomst med nog­le af de nord­afri­kan­ske lan­de. Vi kan ik­ke ba­re bli­ve ved i det uen­de­li­ge at mod­ta­ge et be­folk­nings­over­skud fra an­dre kon­ti­nen­ter.

DER ER EN mil­li­ard men­ne­sker, der le­ver for un­der en dol­lar om da­gen, og det er klart, at de men­ne­sker vil sø­ge til me­re vel­fun­ge­ren­de eg­ne af klo­den. Det er ik­ke un­der­ligt. Det un­der­li­ge er, at man i Eu­ro­pa ac­cep­te­rer så mas­si­ve ind­van­drin­ger af folk, der dels kom­mer uden er­hvervskva­li­fi ka­tio­ner og dels kom­mer i så

store mæng­der, at det er fuld­stæn­dig umu­ligt at in­te­gre­re dem.

VI SKAL HEL­LE­RE sik­re vo­res eg­ne græn­ser og sør­ge for, at de folk, der re­elt fl yg­ter fra en per­son­lig for­føl­gel­se, får en be­skyt­tel­se, som er be­talt og ord­net af os, men ik­ke i vo­res lan­de. Hvis vi ba­re hjæl­per folk til Eu­ro­pa, så bli­ver det fær­re men­ne­sker, vi hjæl­per. Vi kun­ne dri­ve en mas­se sko­ler, eft er­ud­dan­nel­ses­cen­tre og for­plej­nings­in­sti­tu­tio­ner i de på­gæl­den­de lan­de for de sam­me pen­ge, som vi bru­ger i Dan­mark i dag på in­te­gra­tions­pro­ces­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.