VI SKAL UND­GÅ RAG­NA­ROK

BT - - DEBAT -

PRES­SET MOD Eu­ro­pas græn­ser er enormt. I juli an­kom der 107.500 men­ne­sker til EU. Nog­le af dem er fl ygt­nin­ge, der er tru­et på li­vet på grund af krig og for­føl­gel­se. An­dre er mi­gran­ter, der sø­ger et bed­re liv i det nord­li­ge Eu­ro­pa. Al­le ud­sæt­ter de sig for stor fa­re, når de i fal­de­fær­di­ge plim­sol­le­re be­væ­ger sig ud på den fa­re­ful­de færd over ha­vet, og sam­let set ud­gør strøm­men af men­ne­sker fra syd til nord en me­get stor ud­for­dring. FOR DE LAN­DE, der græn­ser op til Mid­del­ha­vet - især Ita­li­en og Græken­land - er pro­ble­met dag­ligt og akut, når de små, over­fyld­te bå­de ram­mer Si­ci­li­en, Kos og Les­bos, og der skal fi ndes tag over ho­ve­d­et til mænd, kvin­der og børn. Og for de lan­de, pri­mært i det nord­li­ge Eu­ro­pa, der skal fi nde op­hold og job til de man­ge, der mø­der op. Ale­ne i Tys­kland esti­me­res det, at 800.000 men­ne­sker vil sø­ge asyl i år, og det er man­ge. Selv i Tys­kland. MAN­GE AD­VA­RER OM, at vi er ved at nå et punkt, hvor det er svært at hånd­te­re de rig­tig man­ge men­ne­sker, der mø­der op. En af dem er Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ge­ne­ral­se­kre­tær An­dreas Kamm, der i et usæd­van­ligt op­råb i Jyl­lands- Po­sten ik­ke læg­ger fi ngre­ne imel­lem. ’ Vi ri­si­ke­rer, at mod­sæt­nin­ger­ne mel­lem fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter på den ene si­de og lo­kal­be­folk­nin­gen på den an­den går helt skævt og eska­le­rer, og i mi­ne øj­ne står vi over for et de­ci­de­ret rag­na­rok- sce­na­ri­um’, si­ger Kamm. HAN HAR RET. Der skal fi ndes en løs­ning. Vi skal hjæl­pe al­le, der re­elt fl yg­ter fra krig og for­føl­gel­se. Men vi kan ik­ke hjæl­pe al­le, der øn­sker at kom­me til EU for at få et bed­re øko­no­misk liv. Det kan vo­res sam­fund ik­ke hol­de til. El­ler med An­dreas Kam­ms ord: ’ Vi kan ik­ke væ­re for­plig­tet til at øde­læg­ge vo­res eget sam­fund’. osa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.