Ja tak til fæl­les løs­nin­ger

BT - - DEBAT - JENS RO­H­DE MEP, Ven­stre

DET ER VED at gå op for dan­sker­ne, at vi ik­ke kan lø­se pro­ble­met na­tio­nalt, og at det, po­li­ti­ker­ne prø­ver at bil­de dem ind, ik­ke hol­der. Det er åben­lyst, at det her er et græn­se­over­skri­den­de pro­blem. Der fi ndes kun fæl­les løs­nin­ger, og nu må Dan­mark så ta­ge stil­ling til, om vi øn­sker at bi­dra­ge, el­ler om vi igen vil sid­de på bags­mæk­ken og la­de de an­dre gø­re det hår­de ar­bej­de. Hvis vi gør det, har det me­get store om­kost­nin­ger, for folk skal nok fi nde vej over den

dan­ske græn­se. Vi har 7.000 km kyst­linje i Dan­mark, så der er mas­ser af ste­der, hvor man kan kom­me ind – med min­dre­man vil byg­ge mur og græn­se­be­vogt­ning rundt om he­le Dan­marks kyst­stræk­ning.

HVIS IK­KE VI får dæm­met op for fl ygt­nin­ge­strøm­men til Eu­ro­pa, vil vi, uan­set om vi sæt­ter ydel­ser op el­ler ned el­ler sæt­ter an­non­cer i avi­sen, stå med en me­get stor til­strøm­ning af il­le­gal ind­van­dring. Og det er nok den stør­ste tik­ken­de bom­be un­der vo­res sam­fund. Hvis vi skal ha­ve stand­s­et fl ygt­nin­ge­strøm-

men, kræ­ver det en fæl­les­eu­ro­pæ­isk ind­sats med en mars­hal­l­hjælp, en fæl­les uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik og en fæl­les hånd­te­ring af fl ygt­nin­ge­strøm­men.

DANSK FOL­KE­PAR­TIS FOR­SLAG er fuld­stæn­dig non­sens. De kan ik­ke sid­de i Dan­mark og stop­pe fl ygt­nin­ge­strøm­men til Eu­ro­pa. De er jo ba­re ide­o­lo­gi­ske mod­stan­de­re af EU. I øv­rigt hjæl­per de in­gen i nær­om­rå­der­ne, men vil tvær­ti­mod sæt­te bi­stan­den ned. Det er jo det, der er pro­ble­met. De af­vi­ser jo fuld­stæn­dig al­le løs­nin­ger. Det er ren, varm luft .

MOR­TEN MES­SER­S­CH­MIDT

JENS RO­H­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.