FRE­DE­RIK­SEN UDEN ØLKAS­SE

Kom­men­tar: Met­te Fre­de­rik­sen ven­ter på, at Løk­ke spil­ler ud, men ri­si­ke­rer at skuff e S- væl­ge­re med rø­de drøm­me

BT - - DEBAT -

Vi lær­te Met­te Fre­de­rik­sen at ken­de som po­li­ti­ke­ren med den knivskar­pe replik og den stær­ke so­ci­a­le in­dig­na­tion. Hvor an­dre kun­ne ha­ve svært ved at kom­me ud over ram­pen, solg­te den nord­jy­ske so­ci­al­de­mo­krat al­tid va­ren med styr­ke og gen­nem­slags­kraft . Ik­ke no­get med at gli­de i ét med den po­li­ti­ske mid­te. I DAG ER Met­te Fre­de­rik­sen for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og stat­mi­ni­ster­kan­di­dat. Hun har væ­ret chef i Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et og Justits­mi­ni­ste­ri­et og ved alt om, at pa­ro­ler ik­ke gør det ale­ne. Vej­en til po­li­ti­ske resultater er nu en­gang be­lagt med kom­pro­mi­ser.

I mod­sæt­ning til den tid­li­ge­re par­ti­for­mand Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der i fl ere om­gan­ge blev kri­ti­se­ret for ik­ke at væ­re ’ en rig­tig so­ci­al­de­mo­krat,’ har der al­drig væ­ret sat spørgs­måls­tegn ved Met­te Fre­de­rik­sens stå­sted. Der er al­drig no­gen, der har sagt, at de ik­ke kun­ne mær­ke hen­de.

Og hvad så nu? Hvad vil Met­te Fre­de­rik­sen i sin nye rolle som op­po­si­tio­nens le­der? Hvor­dan kom­mer væl­ger­ne til at mær­ke den nye par­ti­for­mand? Med hvil­ken for­tæl­ling vil Met­te Fre­de­rik­sen for­sø­ge at brin­ge sit par­ti tilbage til mag­ten? Skul­le no­gen gå rundt og tro, at den nye par­ti­for­mand vil stille sig op på ølkas­sen og le­ve­re 1. maj- ta­len igen, kan de godt tro om. Ølkas­sen er for­tid.

I store avi­s­in­ter­view og i for­bin­del­se med So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes som­mer­grup­pe­mø­de for­le­den er det an­dre to­ner, der har lydt fra par­ti­for­man­den Ud­strak­te hæn­der frem­for kor­slag­te ar­me. Jo, der skal sam­ar­bej­des med Løk­kes re­ge­ring, som kan vi­se sig me­re le­ve­dyg­tig, end de 34 man­da­ter umid­del­bart gi­ver ind­tryk af. Nej, in­gen al­ter­na­ti­ve vel­færds­fl er­tal med Dansk Fol­ke­par­ti. Og jo, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lig­ger til ven­stre for mid­ten, men er­hvervs­li­vet skal sik­res go­de ram­me­vil­kår, for det er der­i­gen­nem, at der ska­bes ar­bejds­plad­ser. OG DAG­PEN­GE­NE? TRODS sin store vi­den fra Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et om net­op den­ne sag la­der S- for­man­den det væ­re op til re­ge­rin­gen at spil­le ud. ’ Løk­ke sag­de man­ge gan­ge i valg­kam­pen, at han vil­le ha­ve ser­ve­ret­ten tilbage. Den fi k han, så han må læg­ge sin po­li­tik frem, og så må vi gå ind til for­hand­lings­bor­det,’ sag­de Met­te Fre­de­rik­sen for­le­den til Ber­ling­s­ke.

Men for­di Løk­ke sid­der i Stats­mi­ni­ste­ri­et, skal han vel ik­ke ha­ve ser­ve­ret­ten kon­stant og i al­le sa­ger? Kan det vir­ke­lig pas­se, at Met­te Fre­de­rik­sen ik­ke har fun­det på no­get kon­kret i sin som­mer­fe­rie? Når man tæn­ker på den ner­ve og den per­son­lig­hed, som hun lag­de i sin ta­le, da hun blev kå­ret som ny S- for­mand i ju­ni og sam­men­lig­ner med de ak­tu­el­le mel­din­ger, ja, så er der for­skel. Det funk­ler ik­ke på sam­me må­de.

DER ER BE­STEMT en god po­r­tion for­nuft i ik­ke blot at trom­le frem med al­skens let­be­ne­de for­slag. Til­ba­ge­tog kan væ­re no­get så yd­my­gen­de. At ha­ve øko­no­misk an­svar­lig­hed som le­de­t­råd i sin po­li­tik er li­ge så for­nuf­tigt for et par­ti, der ger­ne vil frem­stå re­ge­rings­du­e­ligt. Og i øv­rigt ik­ke øn­sker at brin­ge sig i en po­si­tion, hvor De Ra­di­ka­le er alt for langt væk.

Met­te Fre­de­rik­sen har drop­pet ølkas­sen, men ker­ne­væl­ger­ne og par­tiets bag­land vil da fort­sat for­ven­te, at hun ty­de­lig­gør sit po­li­ti­ske pro­jekt. At hun mar­ke­rer en kant og vi­ser, at der er for­skel på de rø­de og de blå. Bli­ver me­re kon­kret på mær­kesa­ger­ne, sim­pelt­hen.

Så hen­des væl­ge­re kan mær­ke de­res nye for­mand.

Kan det vir­ke­lig pas­se, at Met­te Fre­de­rik­sen ik­ke har fun­det på no­get kon­kret i sin som­mer­fe­rie?

Hen­ny Chri­sten­sen, Le­den­de re­dak­tions­chef

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.