Er det i or­den, at ele­ver ta­ger en ’ øv- dag’ en gang imel­lem?

BT - - DEBAT -

SLAP LI­GE AF

Mo­na Ka­zz Yu­se­fi

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.45 Åh, tag dog li­ge det her med et gran salt. For­di man ta­ger en øv­dag en gang imel­lem, er det ik­ke jor­dens un­der­gang. Jeg gjor­de det selv og stod som 26-årig med bå­de en ba­chel­or- og en kan­di­da­tud­dan­nel­se. LÆ­RER­NES AN­SVAR

Rie So­mo

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.11 Hvor­for for­mår læ­rer­ne ik­ke at gø­re un­der­vis­nin­gen in­ter­es­sant nok til, at de un­ge ik­ke går? DÅR­LIG MORAL

Bjar­ne Chri­sten­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.59 Gym­na­sie­e­le­ver og fol­ke­sko­le­e­le­ver har ondt af sig selv og er rig­tig go­de til al­skens dår­li­ge und­skyld­nin­ger – kun for at slip­pe for at mø­de op i gym­na­si­et el­ler fol­ke­sko­len. Det er en rig­tig dår­lig ud­vik­ling og ud­tryk for dår­lig moral. Vil man læ­re no­get, er det ba­re at mø­de op. GI­VER NY ENER­GI

Ca­ro­li­ne Ni­el­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.19 For det før­ste er pjæk og øv- da­ge langt­fra no­get nyt. Og ær­lig talt – hvis man kan føl­ge med i sko­len, så sker der ik­ke no­get ved en øv- el­ler pjæk­ke­dag in­di­mel­lem. Så skul­le det væ­re, at man fak­tisk fi k helt ny ener­gi til at ta­ge fat igen. Pro­ble­met er, når man ik­ke del­ta­ger fl ere gan­ge om ugen, for så kan man af go­de grun­de ik­ke føl­ge med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.