KVAL­TE SIN MORS NØDSKRIG

19-årig slog si­ne for­æl­dre og sto­re­bror ihjel med kniv i ufo­or­stå­e­lig tragedie hos møn­ster­fa­mi­lie

BT - - NYHEDER -

Med po­li­ti­et i den an­den en­de af te­le­fo­nen for­søg­te en des­pe­rat mor kl. 02.50 nat­ten til i går for­gæ­ves at få hjælp, mens hen­des yng­ste søn på 19 år gik amok med kniv i fa­mi­li­ens hjem lidt uden for Aal­borg i Nord­jyl­land.

Kvin­den nå­e­de dog al­drig at ta­le ud, selv om hun med sin mo­bil­te­le­fon hav­de søgt dæk­ning i sove­væ­rel­set på før­stesa­len af den tre­læn­ge­de lan­de­jen­dom. Kort in­den var der op­stå­et et blo­digt slags­mål i un­de­re­ta­gen, så der un­der alarmopkal­det til po­li­ti­et kun­ne hø­res tu­mult og råb i bag­grun­den.

Her knivdræb­te den 19-åri­ge søn sin 64- åri­ge far og en 22- årig sto­re­bror, og nu var tu­ren kom­met til den 54- åri­ge mor.

Mens den skrækslag­ne kvin­de des­pe­rat for­søg­te at til­kal­de hjælp, kun­ne po­li­ti­man­den i den an­den en­de af te­le­fo­nen hø­re en mands­stem­me, der si­den vi­ste sig at væ­re den 19- åri­ge ger­nings­mands, rå­be hen over sin mors nødskrig:

» Det er falsk an­mel­del­se, det er falsk an­mel­del­se. «

Kort ef­ter kun­ne po­li­ti­man­den kun hø­re kvin­den støn­ne. Så blev alt stille.

Den ube­gri­be­li­ge fa­mi­lie­tra­ge­die hav­de kræ­vet sit tred­je og sid­ste dødsof­fer.

I kamp på liv og død

Da de før­ste po­li­ti­folk nå­e­de frem til går­den nat­ten til ons­dag, kun­ne de ind ad et vin­due se den 22- åri­ge sto­re­bror lig­ge død på en seng.

Be­tjen­te­ne spar­ke­de der­ef­ter dø­re­ne til ejen­dom­men ind, men blev ik­ke mødt af no­gen.

In­de på sen­gen kun­ne de kon­sta­te­re, at den dræb­te bror hav­de få­et fle­re kniv­stik på krop­pen. Og da be­tjen­te­ne gik vi­de­re gen­nem ejen­dom­men, fandt de end­nu en mand lig­gen­de død. Fa­de­ren.

Li­ge­som med den 22- åri­ge kun­ne be­tjen­te­ne kon­sta­te­re, at der var fle­re dybe flæn­ger i ham ef­ter kni­ven. Rundt om­kring hans lig var der blod­stænk i et stort om­rå­de, som ty­de­de på, at far og søn hav­de væ­ret i kamp på liv og død.

Ef­ter fun­det af fa­de­rens lig fulg­te be­tjen­te­ne et blod­spor gen­nem hu­set og op ad en trap­pe til ejen­dom­mens før­stesal. I sove­væ­rel­set fandt de en kvin­de lig­gen­de på ma­ven.

Ved hen­des høj­re arm lå en mo­bil­te­le­fon.

Fun­det på ska­destu­en

Der var imid­ler­tid in­tet spor af ger­nings­man­den på lan­de­jen­dom­men. Han kom først til sy­ne lidt ef­ter, da en an­den po­li­ti­pa­trul­je blev sendt mod ska­destu­en i Aal­borg ved Sy­ge­hus Syd. Her blev be­tjen­te­ne mødt af en sy­geple­jer­ske, der sag­de, at en ung mand var kom­met ind på ska­destu­en og var i gang med at bli­ve be­hand­let. Her fandt de den 19- åri­ge lil­le­bror, som i mel­lem­ti­den og­så hav­de meldt sig fri­vil­ligt.

Da han i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Aal­borg, er­kend­te han sig skyl­dig i sig­tel­sen for tredob­belt drab. Rets­mø­det blev holdt for luk­ke­de dø­re, men in­den pres­sen blev smidt ud, kun­ne de til­ste­de­væ­ren­de pres­se­folk se fle­re tegn på, at han til­sy­ne­la­den­de hav­de væ­ret i en form for kamp med si­ne fa­mi­lie­med­lem­mer.

På den ven­stre kind hav­de han et fle­re cen­ti­me­ter langt over­fla­disk snit, hvor der sta­dig sad størk­net blod. Og på hans ven­stre hånd var lang­fin­ge­ren bun­det ind i ga­ze­bind.

Fra over­våg­nings­bil­le­der i Lim­fjord­s­tun­ne­len har po­li­ti­et kun­net se den 19- åri­ges bil med ham bag rat­tet bli­ve re­gi­stre­ret i nord­gå­en­de ret­ning mod for­æl­dre­nes hjem klok­ken 15.45 tirs­dag.

Klok­ken 03.13 nat­ten til ons­dag blev den sig­te­de igen re­gi­stre­ret i tun­ne­len, den­ne gang i syd­gå­en­de ret­ning. Det var blot 23 mi­nut­ter ef­ter, hans mor klok­ken 02.50 rin­ge­de ef­ter hjælp hos po­li­ti­et.

Gis­nin­ger om ja­lou­si

Hvad mo­ti­vet til de vold­som­me drab er, vi­des end­nu ik­ke med sik­ker­hed. I ret­ten kom det dog frem, at mo­ti­vet kan ha­ve væ­ret en form for ja­lou­si. At ker­ne­fa­mi­li­en må­ske al­li­ge­vel ik­ke fun­ge­re­de helt så godt som den over­skud­s­præ­ge­de møn­ster­fa­mi­lie, som man­ge om­kring fa­mi­li­en umid­del­bart tro­e­de, for­di især for­æl­dre­ne al­tid var pa­ra­te til at hjæl­pe an­dre men­ne­sker med pro­ble­mer af for­skel­lig art.

I om­gangskred­sen gis­nes der blandt an­det om, at den 19- åri­ge må­ske i en vis for­stand kan ha­ve følt sig ja­loux på sto­re­bro­de­ren, der som 22- årig sta­dig fik lov til at bo hjem­me un­der sin ud­dan­nel­se, mens han selv flyt­te­de væk fra for­æl­dre­ne al­le­re­de som 16- årig.

Fle­re af ger­nings­man­dens nær­me­ste kam­me­ra­ter gi­ver dog over for BT ud­tryk for stor forun­dring over, at han har kun­net re­a­ge­re så ag­gres­sivt.

» Nor­malt er han no­get af det fre­de­lig­ste, man kan fo­re­stil­le sig, « ly­der det sam­stem­men­de.

Va­re­tægts­fængs­let

Den 19- åri­ge blev i går va­re­tægts­fængs­let for fo­re­lø­big fi­re uger og skal ru­ti­ne­mæs­sigt og­så men­ta­lun­der­sø­ges. Sam­ti­dig be­slut­te­de dom­me­ren, at han skal væ­re be­skyt­tet af et nav­ne­for­bud. Der­for er det hver­ken di­rek­te el­ler in­di­rek­te lov­ligt of­fent­ligt at næv­ne hans iden­ti­tet. Af sam­me grund kan BT hel­ler ik­ke kom­me nær­me­re ind på de dræb­te fa­mi­lie­med­lem­mers iden­ti­tet.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Po­li­tie­et spær­re­de ejen­dom­men af ef­ter den ufat­te­li­ge tragedie, der ko­ste­de tre men­ne­sker li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.