’ Han har al­drig gjort en flue fortræd’

Kam­me­ra­ter lam­slå­e­de over 19- årigs til­stå­el­se af knivdra­be­ne på sin mor, far og bror

BT - - NYHEDER - baa/ ja­hh/ mi­ke/ ma­ma

Nyhe­den om det tredob­bel­te drab i Nord­jyl­land ram­te i går kam­me­ra­ter­ne til den 19- åri­ge ger­nings­mand som et kom­plet ufor­stå­e­ligt chok.

» Jeg kan skri­ve un­der på, at han al­drig har haft en vol­de­lig ad­færd over for no­gen. Han var nok en af de mest ro­li­ge dren­ge i klas­sen, og han gjor­de al­drig en flue fortræd, « for­sik­rer en pi­ge, der har gå­et i klas­se med den 19- åri­ge, over for BT.

» Han var en me­get god dreng og ut­ro­lig godt op­dra­get og­så. Han kom fra en god fa­mi­lie, en rig­tig ker­ne­fa­mi­lie. Al­drig har man kun­net fo­re­stil­le sig, at det­te skul­le ske. Det er et chok for al­le, der kend­te ham. Jeg er sik­ker på, at han ik­ke er psy­ko­pat, men har brug for hjælp, « til­fø­jer hun.

Helt på sam­me linje er en an­den sko­le­kam­me­rat:

» Det var væ­ret et af de stør- ste chok i mit liv. Han er en vir­ke­lig hyg­ge­lig fyr, der godt nok er lidt nør­det, men al­drig har ty­et til vold - end ik­ke når han er ble­vet dril­let hef­tigt. De be­hø­ver ik­ke at men­ta­lun­der­sø­ge ham - jeg er sik­ker på, at der ik­ke er no­get galt med hans psy­ke.

Der må ba­re væ­re et el­ler an­det, som er slå­et klik i si­tu­a­tio­nen, « me­ner kam­me­ra­ten.

Han har al­drig hørt den 19- åri­ge ta­le grimt om hver­ken si­ne for­æl­dre el­ler sto­re­bro­de­ren, men han un­dre­de sig en lil­le smu­le over, at ger­nings­man­den al­le­re­de var flyt­tet hjem­me­fra som 16årig.

’ Vildt cho­ke­ret’

Og­så en tred­je sko­le­kam­me­rat har svært ved at få me­ning i tra­ge­di­en.

» Jeg er helt vildt cho­ke­ret over det her, « si­ger han som det før­ste, da BT for­tæl­ler ham, hvad der er sket i den el­lers så ro­li­ge nord­jy­ske by.

» Han var den stille og ro­li­ge ty­pe, der spil­le­de en del på com­pu­ter. Han vir­ke­de slet ik­ke som en ty­pe, der kun­ne gø­re så­dan no­get. Han var al­tid ro­lig og snak­ke­de pænt til folk. Jeg har al­drig op­le­vet ham væ­re sur.

Han har da te­et sig lidt vildt en en­kelt gang, hvor han var fuld, men det er jo me­get al­min­de­ligt for un­ge men­ne­sker som os. Han var slet ik­ke unor­mal på no­gen må­de.

Jeg må si­ge, at han over­ho­ve­det ik­ke slog mig som en, der kun­ne fin­de på så­dan no­get. Jeg er vir­ke­lig overrasket, « si­ger sko­le­kam­me­ra­ten.

I om­gangskred­sen bli­ver han ka­rak­te­ri­se­ret som en lidt ’ nør­det’ ty­pe, der godt kun­ne li­de at spil­le com­pu­ter­spil, men hel­ler ik­ke var bleg for at hyg­ge sig med vand­pi­be sam­men med kam­me­ra­ter­ne.

Han var iføl­ge ven­ner­ne god til at ad­mi­ni­stre­re si­ne pen­ge, og hav­de ind­til for ny­lig stå­et i læ­re som en del af sit ud­dan­nel­ses­for­løb.

Kort ef­ter at tra­ge­di­en var ble­vet kendt, blev der lagt blom­ster af ven­ner og be­kend­te til de dræb­te. Ven­ner­ne til søn­nen ( sid­den­de til ven­stre på det lil­le fo­to), som har til­stå­et det tredob­bel­te drab, er helt ufor­stå­en­de over­for, hvor­dan tra­ge­di­en kun­ne ske. Fo­to: Hen­ning Bagger/ Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.