14.000 dan­ske­re på ut­ro­skabs- si­de

Man­ge dan­ske­re er med i mas­siv læka­ge af per­son­føl­som­me da­ta fra ut­ro­skabs- si­tet As­hley Ma­di­son

BT - - NYHEDER - HA­CK­ING Phi­lip Dam ph­da@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Mik­kel Da­ni­el­sen mi­kd@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk og Kaa­re Sø­ren­sen ka­so@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Op mod 14.000 dan­ske­re er med i den ver­den­s­oms­pæn­den­de læka­ge fra et web­s­i­te, der spe­ci­a­li­se­rer sig i ut­ro­skab. Det vi­ser en op­gø­rel­se, som Ber­ling­s­ke Re­search har fo­re­ta­get af det om­fat­ten­de ma­te­ri­a­le fra As­hley Ma­di­son.

De dan­ske bru­ge­re har ik­ke nød­ven­dig­vis væ­ret de­res part­ne­re ut­ro, men blot en kortva­rig kon­takt med hjem­mesi­den har al­li­ge­vel ført til, at de er ble­vet re­gi­stre­ret og gemt.

Nu op­træ­der de man­ge emailadres­ser med dansk til­knyt­ning i stør­re da­ta­ba­ser på in­ter­net­tet og på fle­re hjem­mesi­der, hvor man på få se­kun­der kan tjek­ke, om kæ­re­stens, hu­stru­ens el­ler man­dens email har væ­ret re­gi­stre­ret hos As­hley Ma­di­son.

Sel­ska­bet sælger sig i Dan­mark un­der slo­ga­net ’ Li­vet er kort. Hav en af­fæ­re’ og hjæl­per dan­ske­re i et par­for­hold med en af­fæ­re. Emailadres­sen ’ vil al­drig bli­ve vist el­ler delt’ lover si­tet.

Men den ano­ny­mi­tet er nu re­elt for­s­vun­det, vur­de­rer Kim Aa­ren­strup, le­der af Na­tio­nalt Cy­bercri­me Cen­ter hos Rigs­po­li­ti­et.

» Hvis li­sten cir­ku­le­rer i ha­ck­er­kred­se og lig­ger på me­re obs­ku­re hjem­mesi­der, kan det bli­ve en kamp mod vind­møl­ler at få slet­tet sit navn. Det er jo og­så så godt som umu­ligt at bli­ve slet­tet fra de man­ge com­pu­te­re, der må ha­ve down­lo­a­det ma­te­ri­a­let, « si­ger Kim Aa­ren­strup.

Tid­li­ge­re har langt la­ve­re dan­ske tal væ­ret nævnt i for­bin­del­se med læka­gen, men Ber­ling­s­kes op­gø­rel­se om­fat­ter ik­ke blot ’. dk’- emailadres­ser, men og­så dan­ske bru­ge­re med uden­land­ske emailadres­ser.

Bag læka­gen af de man­ge føl­som­me da­ta står en ukendt ha­ck­er­grup­pe, der kal­der sig Im­pa­ct Team.

Grup­pen stjal til­sy­ne­la­den­de den store mæng­de da­ta i pro­test mod As­hley Ma­di­sons 19 dol­lar store ge­byr for at slet­te de­res bru­ge­re fuld­stæn­digt. I før­ste om­gang gav grup­pen As­hley Ma­di­son 30 da­ge til at luk­ke al­le de­res ak­ti­vi­te­ter, men da det ik­ke ske­te, blev den ful­de med­lem­s­da­ta­ba­se lagt på in­ter­net­tet.

’ Pin­ligt’

’ Fin­der du dig selv her? Det var ALM ( Avid Li­fe Me­dia, sel­ska­bet bag As­hley Ma­di­son, red.) der svig­te­de og løj for dig. Sagsøg dem og kræv er­stat­ning. Og kom så vi­de­re med dit liv,’ hed­der det fra Im­pa­ct Team i en åben er­klæ­ring.

’ Det er pin­ligt nu, men du skal nok kom­me over det’.

Iføl­ge det ame­ri­kan­ske net­me­die Fu­sion har dan­ske bru­ge­re de se­ne­ste år brugt 14,5 mil­li­o­ner kro­ner på As­hley Ma­di­son. Der­med er Dan­mark blandt de ti lan­de i ver­den, der bru­ger flest pen­ge hos sel­ska­bet, der i alt har ind­kas­se­ret over tre mia. kr.

Rigs­po­li­ti­et op­ly­ser, at man rent for­melt kan gø­re ind­si­gel­se mod de hjem­mesi­der, der gi­ver mu­lig­hed for at tjek­ke ens emailadres­se.

» Hvis man ser ens op­lys­nin­ger lig­ge hos en hjem­mesi­de med et for­melt ejer­skab, kan man kon­tak­te ejer­ne og be­de om at få sit navn slet­tet. Det har ejer­ne så pligt til, hvis ik­ke de vil over­træ­de den na­tio­na­le per­son­da­ta­lov, som for de fle­ste ci­vi­li­se­re­de lan­de re­gu­le­rer den slags, « si­ger Kim Aa­ren­strup.

As­hley Ma­di­son sam­ar­bej­der med myn­dig­he­der­ne i bå­de USA og Ca­na­da om at fin­de de skyl­di­ge bag læka­gen. De har fo­re­lø­big til­budt en du­sør på 500.000 dol­lar, 3,2 mio. kr. for af­gø­ren­de op­lys­nin­ger i sa­gen.

I Dan­mark hæv­der kon­kur­ren­ten Vi­cto­ria Milan, at man har mindst 250.000 dan­ske pro­fi­ler på folk, der øn­sker at væ­re ut­ro. Og­så her mel­der man, at med­lem­skab er ’ 100 pct. for­tro­ligt’ og ’ ano­nymt’. Vi­cto­ria Milan er trods fle­re hen­ven­del­ser ik­ke vendt tilbage til Ber­ling­s­ke på spørgs­må­let om sel­ska­bets sik­ker­hed for de man­ge dan­ske bru­ge­re.

Hvis li­sten cir­ku­le­rer i ha­ck­er­kred­se og lig­ger på me­re obs­ku­re hjem­mesi­der, så kan det bli­ve en kamp mod vind­møl­ler at få slet­tet sit navn Kim Aa­ren­strup, le­der af Na­tio

nalt Cy­bercri­me Cen­ter

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.