Dansk astro­nauts rum­rej­se for­læn­ges

Den dan­ske rum­pio­ner An­dreas Mo­gen­sen kom­mer eft er alt at døm­me til at bru­ge 48 ti­mer i ste­det for ba­re seks på at kom­me op til rum­sta­tio­nen fra Jor­den

BT - - NYHEDER - Lars Hen­rik Aa­gaard Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

An­dreas Mo­gen­sen er næp­pe helt så be­gej­stret i dag, som han var for ba­re få da­ge si­den.

På Twit­ter har ver­dens før­ste dan­ske astro­naut ons­dag mid­dag med­delt, at ’ det ser ud som om, at vi kom­mer til at be­nyt­te os af den gam­le to­da­ges ren­dez­vous pro­fi l i ste­det for den nye på seks ti­mer. ISS kredslø­bet er for højt.’

Det var op­rin­de­lig plan­lagt, at An­dreas Mo­gen­sen og hans to med­kos­mo­nau­ter, rus­se­ren Ser­gei Vol­kov og ka­sak­he­ren Ay­din Aym­be­tov, blot skul­le bru­ge cir­ka seks ti­mer på at kom­me op til Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ( ISS) fra op­sen­del­ses­tids­punk­tet næ­ste ons­dag 2. sep­tem­ber klok­ken 6.34 dansk tid.

Nu kom­mer rej­sen derop eft er alt at døm­me i ste­det til at va­re cir­ka 48 ti­mer.

År­sa­gen er, at rum­sta­tio­nen, der be­fi nder sig i et kredsløb godt 400 ki­lo­me­ter over Jor­den, tilbage i juli i al hast måt­te æn­dre højde som føl­ge af ri­si­ko for kol­li­sion med vild­fa­rent rum­skrot.

Nye be­reg­nin­ger vi­ser nu, at den æn­dre­de ISS- ba­ne har den føl­ge, at det næp­pe bli­ver mu­ligt at nå op til sta­tio­nen på de op­rin­de­ligt plan­lag­te seks ti­mer.

Stor skuff el­se

Det be­ty­der, at den 38- åri­ge astro­naut kun får ot­te da­ge på ISS i ste­det for ti, hvil­ket må væ­re en stor skuff el­se, ik­ke blot for ham selv, men og­så for de man­ge forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og lig­nen­de, der har set frem til at føl­ge An­dreas Mo­gen­sen udføre en lang ræk­ke plan­lag­te eks­pe­ri­men­ter på rum­sta­tio­nen.

I en te­le­fon­sam­ta­le med Ber­ling­s­ke tid­li­ge­re på ugen dis­ku­te­re­de An­dreas Mo­gen­sen ri­si­ko­en for en to døgn lang rej­se, der nu ser ud til at bli­ve vir­ke­lig­hed. Og i den for­bin­del­se un­der­stre­ge­de han, at et for­kor­tet op­hold på ISS desvær­re og­så vil­le be­ty­de nedskæ­ring i de ti­mer, han kan an­ven­de på plan­lag­te eks­pe­ri­men­ter i vægt­løs­he­den derop­pe.

Det bli­ver det eu­ro­pæ­i­ske ru­ma­gen­tur ESA, der kom­mer til at skul­le ta­ge stil­ling til, hvil­ke eks­pe­ri­men­ter og op­ga­ver han skal skæ­re ned på og even­tu­elt helt drop­pe.

En to døgn lang rej­se til ISS får og­så den kon­se­kvens, at de tre rum­rej­sen­de eft er op­sen­del­sen vil for­la­de det snæv­re op­sen­del­ses- og lan­dings­mo­dul for at fl yt­te over i det så­kald­te be­bo­el­ses­mo­dul.

Her er plad­sen sta­dig me­get trang. Til gen­gæld vil det væ­re mu­ligt her at kom­me på toilet­tet samt, få no­get at spi­se og drik­ke på den lange vej mod den en­de­li­ge desti­na­tion.

Mand­ska­bet på tu­ren, Ka­zak­h­stans Ay­dyn Aim­be­tov, rus­si­ske Ser­gei Vol­kov og An­dreas Mo­gen­sen. Fo­to: AFP

An­dreas Mo­gen­sen i gang med træ­nin­gen i Ka­sak­h­stan Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.