Par­ke­re­de 17 børn i Ikea

BT - - NYHEDER - Hen­rik Hav­bæk Mad­sen hh­ma@ stift en. dk

Pæ­da­go­ger fra aar­hu­si­an­ske SFOer har par­ke­ret børn i Ikeas le­geland, mens de selv gik ind for at hand­le el­ler spi­se i caféen.

Det skri­ver DR Østjyl­land.

Iføl­ge DR Østjyl­lands op­lys­nin­ger, er det en prak­sis, som fl ere sko­ler har be­nyt­tet i lø­bet af som­me­ren

Og det er ik­ke en dis­po­si­tion, der fal­der i god jord hos de skole­le­de­re, ra­dio­sta­tio­nen har talt med.

På Skød­strup Skole har de in­vol­ve­re­de pæ­da­go­ger få­et en på­ta­le.

» Vi har be­gå­et en fejl, og den ret­ter vi op på. I for­hold til me­d­ar­bej­der­ne ind­skær­per vi, at man skal væ­re op­mærk­som på, at når vi har til­sy­net med bør­ne­ne, så skal vi og­så ha­ve det 100 pro­cent og ik­ke over­la­de det til an­dre, « si­ger skole­le­der Mik­kel Kru­se Andersen.

Iføl­ge DR Østjyl­lands op­lys­nin­ger vil­le en pæ­da­gog ger­ne afl eve­re ik­ke min­dre end 17 børn.

Ikeas kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge Ti­na Lind­hardt si­ger, at va­re­hu­sets le­geland er for­be­holdt Ikeas kun­ders børn.

På mø­bel­hu­sets hjem­mesi­de står der, at Ikea in­vi­te­rer børn i al­de­ren 3- 10 år ind i vo­res be­man­de­de le­ge­rum, som vi kal­der Små­land. Om­gi­vet af fan­ta­si­fuld in­dret­ning med ud­gangs­punkt i de sven­ske sko­ve kan bør­ne­ne le­ge, mens du hand­ler.

Vi har be­gå­et en fejl, og den ret­ter vi op på Mik­kel Kru­se Andersen,

Skød­strup Skole

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.