DSB sæt­ter he­le Den Gu­le By til salg

BT - - NYHEDER - Nils- Ole Heg­g­land Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DSB Ejen­dom­me fort­sæt­ter sit om­fat­ten­de ud­salg af ejen­dom­me og jord, som ik­ke læn­ge­re er i brug. Den­ne gang sælger stats­ba­ner­ne Den Gu­le By, 33 funk­tio­nær­bo­li­ger på hver cir­ka 100 kva­drat­me­ter ved det tid­li­ge­re cen­tral-

værk­sted syd for Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård. Byg­nin­ger­ne - 31 ræk­ke­hu­se og to så­kald­te mester­bo­li­ger, al­le med egen ha­ve - blev op­ført i 1909, og de gu­le hu­se er og­så kendt som Ki­ne­ser­by­en og kan nu er­hver­ves for 85 mil­li­o­ner kro­ner.

» Kø­ber har her chan­cen for at er­hver­ve sig et lil­le styk­ke DSB-hi­sto­rie med en yderst at­trak­tiv be­lig­gen­hed cen­tralt i København. Det er sjæl­dent, så­dan­ne ejen­dom­me kom­mer til salg, så vi for­ven­ter stor in­ter­es­se fra mu­li­ge in­ve­sto­rer, « ud­ta­ler Jes Trans­bøl, un­der­di­rek­tør i DSB Ejen­dom­me.

Byg­nin­ger­ne er al­le ud­le­je­de, og det stør­ste po­ten­ti­a­le lig­ger for­ment­lig i, at de med ti­den kan ud­styk­kes og sæl­ges som ejer­bo­li­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.