’’ Det vir­ker som om, at der har væ­ret ta­le om au­to­pi­lot, så sy­ste­mer­ne kla­re­de det selv. Og Skat ple­jer jo nok at gå hårdt til folk, hvis de vil ha­ve pen­ge tilbage i skat el­ler blot vil ha­ve et stør­re fradrag

BT - - NYHEDER -

Tho­mas Røn­feldt, lek­tor i skat­te­ret, Aal­borg Uni­ver­si­tet

Nu vi­ser det sig, at Jes­per Røn­now Si­mon­sen og re­sten af di­rek­tio­nen i Skat und­lod at sæt­te en stop­per for den net­op af­slø­ret skat­tesvin­del, der ind­til nu har ko­stet de dan­ske skat­tey­de­re 6,2 mil­li­ar­der kro­ner. Alt­så har de to fejl i Skat ko­stet skat­tey­der­ne sam­let 7,5 mia. kro­ner. Det er ale­ne de dår­li­ge nyhe­der i 2015.

Chefjurist hos Cepos Hen­ri­et­te Kin­nu­nen fin­der de to sa­ger dybt be­la­sten­de for Skats di­rek­tion.

På falsk grund­lag

» Det kan godt un­dre, at vi som sam­fund har råd til at la­de mil­li­ar­der­ne fos­se ud af statskas­sen på den må­de, uden at no­gen stil­les til an­svar, « si­ger hun.

Skat­tesvind­len til 6,2 mia. kro­ner – hvor uden­land­ske kri­mi­nel­le på et falsk grund­lag i god tro, men i ond tro. Det er der­for en fa­dæ­se, hvis man pas­sivt har sid­det ad­vars­len over­hø­rig, « si­ger Hen­ri­et­te Kin­nu­nen.

Og­så Tho­mas Røn­feldt, lek­tor i skat­te­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, er forun­dret.

» Jeg var ret sik­ker på, at ud­be­ta­lin­ger af den­ne ty­pe, var un­der­lagt en me­get streng ma­nu­el kon­trol. Hvor­dan kon­trol­len rent fak­tisk er i Skat, ved jeg ik­ke, men jeg er no­get forun­dret over, at in­gen har re­a­ge­ret på så vold­som­me re­fu­sio­ner.

» Det vir­ker som om, at der har væ­ret ta­le om au­to­pi­lot, så sy­ste­mer­ne kla­re­de det selv. Og Skat ple­jer jo nok at gå hårdt til folk, hvis de vil ha­ve pen­ge tilbage i skat, el­ler blot vil ha­ve et stør­re fradrag. Så stil­les der jo me­get stren­ge krav til do­ku­men­ta­tio­nen, « si­ger han.

30 mio.

600 mio.

2,5 mia.

3,2 mia.

Men hvis en ejer af ak­tier bor i ud­lan­det, kan per­so­nen sø­ge Skat om at få ud­byt­teskat­ten på de 27 pct. helt el­ler del­vis godt­gjort. Når et dansk sel­skab ud­be­ta­ler ud­byt­te til si­ne ak­tio­næ­rer, så hol­des 27 pct. af be­lø­bet tilbage – den så­kald­te ud­byt­teskat. De uden­land­ske kri­mi­nel­le har ef­ter­føl­gen­de søgt Skat om at få ud­byt­teskat re­tur via me­re end 100 uden­land­ske sel­ska­ber. De har dog al­drig ejet ak­tier, men i ste­det sendt for­fal­sket do­ku­men­ta­tion til Skat. Svind­ler­ne har blandt an­det be­nyt­tet sig af fal­ske dan­ske ak­tie­pa­pi­rer og myn­dig­heds­stemp­ler fra an­dre lan­de. Ef­ter­føl­gen­de har Skat god­kendt de for­fal­ske­de do­ku­men­ta­tio­ner og ud­be­talt pen­ge. Svind­ler­ne har an­gi­ve­ligt få­et 2120 ud­be­ta­lin­ger over en tre- årig pe­ri­o­de fra 2012 til 2015. Til­sam­men har de svind­let sig til et be­løb på 6,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Kil­de: Skat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.