DAN­MARKS DYR Jes­per Røn­now Si­mon­sen er iføl­ge eks­per­ter an­svar­lig Så­dan er Skat ble­vet snydt for sa­ger, der har ko­stet statskas­sen 7,5 mia. kr.

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk

SKAT­TESVIN­DEL

Kaa­re Kron­berg Han er di­rek­tør i Skat og er der­med og­så øverst an­svar­lig for, at al­le be­ta­ler li­ge præ­cis det, de skal, i skat. Nav­net er Jes­per Røn­now Si­mon­sen.

Di­rek­tø­ren, der har sid­det på po­sten si­den 2013, er li­ge nu cen­trum for en ny skan­da­le i mil­li­ard­klas­sen i Skat. Og det på trods af, at hans ho­ved­op­ga­ve som di­rek­tør var at få den ud­skæld­te myn­dig­hed på ret kurs ef­ter fle­re skan­da­lesa­ger. Men det er ik­ke sket. I for­å­ret kom det frem i et no­tat, at Skat selv er­kend­te, at man måt­te vin­ke far­vel til 1,3 mil­li­ard kro­ner, for­di bor­ge­res og virk­som­he­ders gæld til statskas­sen var ble­vet for­æl­det. Det var bl. a. på grund af et fejl­be­hæf­tet it- sy­stem, at Skat ik­ke hav­de styr på for­æl­del­ses­fri­ster­ne. har få­et ud­be­talt ak­tiere­fu­sion - har stå­et på si­den 2012, og ale­ne i 2015 har svind­ler­ne få­et ud­be­talt 3,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Men le­del­sen i Skat var rent fak­tisk ble­vet ad­va­ret af dets egen in­ter­ne re­vi­sion.

I et do­ku­ment fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets in­ter­ne re­vi­sion fra maj 2013 kon­klu­de­res det, at Skats kon­trol med re­fu­sions­an­mod­nin­ger ‘ ik­ke er til­stræk­ke­li­ge’. Og det er sel­ve pro­ble­mets ker­ne: Skat tjek­ke­de ik­ke i til­stræk­ke­lig grad svind­ler­nes do­ku­men­ta­tion for, at de hav­de krav på re­fu­sion.

Fal­ske dan­ske ak­tie­pa­pi­rer

Svind­ler­ne snød an­gi­ve­ligt Skat med fal­ske dan­ske ak­tie­pa­pi­rer og myn­dig­heds­stemp­ler fra an­dre lan­de.

Det får Hen­ri­et­te Kin­nu­nen til at lange hårdt ud ef­ter le­del­sen i Skat.

» Pi­len pe­ger på le­del­sen i Skat, hvis det vi­ser sig, at de ik­ke har re­a­ge­ret på den ad­var­sel, som Skats eg­ne in­ter­ne re­vi­sion al­le­re­de i 2013 på­pe­ge­de. Groft sagt: når me­d­ar­bej­de­re di­rek­te for­tæl­ler, at der er en åben la­deport, så har man som le­der et an­svar for at gø­re no­get. Så er man ik­ke læn­ge­re

TORS­DAG 27. AU­GUST 2015

1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.