’ Selv­føl­ge­lig gjor­de vi no­get’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg Kaak@ bt. dk

Kri­tik­ken af Skats le­del­se er hård, ef­ter det er kom­met frem, at Skats in­ter­ne re­viso­rer ad­va­re­de mod snyd med ud­byt­te­be­ta­lin­gen i Skat i 2010 og 2013.

Men Skats di­rek­tør af­vi­ser over­for BT, at han har sid­det og set pas­sivt til mil­li­ards­vind­len.

» Når der fo­re­lig­ger en re­vi­si- ons­rap­port, så bli­ver der selv­føl­ge­lig ta­get fat i de på­gæl­den­de em­ner og fulgt op på dem. Det gæl­der og­så i den­ne sag. Det er jo ik­ke så­dan, at vi si­ger ’ nåh’, og så ik­ke gør no­get ved det. «

Så du har alt­så bedt de kon­kre­te af­de­lin­ger gø­re no­get ved pro­ble­met, da du bli­ver op­mærk­som på det i 2013.

» Ja, selv­føl­ge­lig har jeg det. «

Men hvad tæn­ker du så om, at der åben­bart ik­ke er fulgt op på det?

» Det er nok me­re kom­pli­ce­ret end som så. Vi har bedt den in­ter­ne re­vi­sion gå i gang med at kig­ge kon­kret på op­følg­nin­gen af re­vi­sions­rap­por­ten og la­ve en vur­de­ring af, om den er af ret­te kva­li­tet og fulgt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.