ESTE DI­REK­TØR

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 27. AU­GUST 2015 Nu skal den in­ter­ne re­vi­sion så un­der­sø­ge, om an­be­fa­lin­ger­ne er af den ret­te kva­li­tet. «

I for­å­ret kom det frem, at gæld til sta­ten for 1,3 mia. kr. sid­ste år blev for­æl­det, og nu er der ble­vet svind­let for 6,2 mia. kr. Hvor ser du dit eget an­svar i det her?

» Det er ik­ke op til mig selv at vur­de­re, nu får vi som sagt la- vet en un­der­sø­gel­se af den­ne svin­del­sag. Vi gør tin­ge­ne, så godt vi kan, og der­for er det su­per, su­per ær­ger­ligt, når der op­står en si­tu­a­tion som den her og en si­tu­a­tion med it- sy­ste­mer, der ik­ke fungerer, som de skal. I for­hold til svin­del­sa­gen sy­nes jeg, at jeg har ta­get de skridt, jeg skal, med det sam­me, da jeg bli­ver in­for­me­ret. «

Nu vi­ser det sig, at Jes­per Røn­now Si­mon­sen og re­sten af di­rek­tio­nen i Skat und­lod at sæt­te en stop­per for den net­op af­slø­re­de skat­tesvin­del, der ind­til nu har ko­stet de dan­ske skat­tey­de­re 6,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.