An­sva­ret skal pla­ce­res

BT - - NYHEDER -

HAND­LING

Po­li­tisk bli­ver der nu lagt op til, at et an­svar skal pla­ce­res:

» Jeg min­des ik­ke en stør­re sag, og der­for skal vi og­så ha­ve en til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se af det her. Det skal af­dæk­kes, hvad der er sket, og så skal der dra­ges nog­le kon­se­kven­ser. Hvil­ke, er det for tid­ligt at si­ge li­ge nu, « si­ger SFs med­lem af skat­te­ud­val­get Lis­beth Bech Poul­sen.

Med­lem af skat­te­ud­val­get for SF Lis­beth Bech Poul­sen.

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.