JEG PLAN­LAG­DE MIN EGEN BE­GRA­VEL­SE

Ra­diovær­ten Mi­cha­el Juul Sø­ren­sen tro­e­de han skul­le dø, da han blev ramt af pro­sta­ta­can­cer

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

Det be­gynd­te med smer­ter i læn­den, bæk­ke­net og hoft en, som den kend­te ra­diovært Mi­cha­el Juul Sø­ren­sen først tro­e­de var slid­gigt. Men det vi­ste sig at væ­re can­cer i pro­sta­ta. I dag er han er­klæ­ret hel­bredt af læ­ger­ne eft er en stor ope­ra­tion.

Men så­dan var det for­ment­lig ik­ke gå­et, hvis ik­ke han hav­de re­a­ge­ret så hur­tigt.

» Mit bud­skab til al­le dan- ske mænd er, at de skal gå til læ­gen, hvis de sy­nes, der er no­get, som ik­ke er, som det skal væ­re « .

Det­te bud­skab lig­ger man­den, der for en hel ge­ne­ra­tion i 1970’ er­ne og 1980’ er­ne var lan­dets mest po­pu­læ­re ra­diovært med pro­gram­mer som Hej P3, Varm We­e­kend og Na­tra­dio, me­get på sin­de.

Tæ­rer på psy­ken

For hvis ik­ke han selv hav­de re­a­ge­ret på sin kro­ps sig­na­ler, hvor det plud­se­lig be­gynd­te at gø­re ondt i læn­den, bæk­ke­net og hoft en, hav­de den nu 67- åri­ge pen­sio­ne­re­de ra­diovært for­ment­lig ik­ke sid­det her i dag.

Det var i eft er­å­ret 2012, de før­ste symp­to­mer vi­ste sig. Ge­ner­ne fi k ra­diovær­ten til at gå til sin prak­ti­se­ren­de læ­ge. Den­ne send­te ham vi­de­re til ho­spi­ta­let, hvor der blev ta­get en biop­si af hans pro­sta­ta. Og så kun­ne Mi­cha­el Juul Sø­ren­sen el­lers sæt­te sig til at ven­te i tre uger, som er den nor­ma­le ven­te­tid på den slags un­der­sø­gel­ser.

Og det var 20 lange da­ge for den kend­te ra­diovært og hans mand si­den 1973, den pen­sio­ne­re­de over­læ­ge Leif Be­e­ring Mik­kel­sen. For uvis­he­den tæ­re­de hårdt på psy­ken.

» I den tid tab­te jeg syv- ot­te ki­lo, for der var jeg vir­ke­lig ban­ge for, hvad jeg fej­l­e­de. For jeg hav­de over­ho­ve­det in­gen idé om, at det kun­ne væ­re pro­sta­ta­can­cer, for jeg har al­drig haft pro­ble­mer med at skul­le tis­se el­ler an­det. Der­for tænk­te jeg slet ik­ke i de ba­ner, » for­tæl­ler han til BT.

Skræmt fra vid og sans

Men det skul­le vi­se sig, at han ik­ke var fær­dig med at ven­te på resultater på un­der­sø­gel­ser. Over­læ­gen på Rigs­ho­spi­ta­lets uro­lo­gi­ske af­de­ling vil­le nem­lig ha­ve en ’ second opi­ni­on’. Og så skul­le Mi­cha­el Juul Sø­ren­sen ven­te end­nu en om­gang på at få sin ’ dom’.

» Det vær­ste var helt sik­kert ven­te­ti­den på un­der­sø­gel­ser­ne. I den pe­ri­o­de var jeg ban- ge for at dø. Det var uvis­he­den, der gjor­de det. Den kan skræm­me folk fra vid og sans. Og­så mig. Jeg plan­lag­de min be­gra­vel­se og fi k talt tin­ge­ne igen­nem med Leif, min fa­mi­lie og vo­res ven­ner, « for­tæl­ler Mi­cha­el Juul Ras­mus­sen om den nok svæ­re­ste pe­ri­o­de i sit liv.

Døds­angst for­svandt

Men da det først stod klart, at han hav­de pro­statcan­cer, for­svandt ang­sten for dø­den. I ste­det var han helt afk la­ret og sik­ker på, at han nok skul­le bli­ve rask igen. Ra­diovær­ten valg­te nem­lig at få en ’ ra­di­kal’ ope­ra­tion, som han kal­der det, hvor hans pro­sta­ta­kir­tel

’’ Det vær­ste var ven­te­ti­den . I den pe­ri­o­de var jeg ban­ge for at dø

og ad­skil­li­ge lym­feknu­der blev fj er­net.

Ope­ra­tio­nen, der blev fo­re­ta­get på Rigs­ho­spi­ta­let, tog tre ti­mer. Og send­te ham på langs i fl ere da­ge, hvor han var ude af stand til at kø­be ind selv, for­di han ik­ke måt­te løft e no­get, der var tun­ge­re end en pak­ke ci­ga­ret­ter.

» Jeg fi k umå­de­lig stor hjælp fra mi­ne om­gi­vel­ser, for­di Leif sta­dig ar­bej­de­de på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal den­gang. Men det vi­ste sig, at et­hvert smil og ven­lig be­mærk­ning man i åre­nes løb har gi­vet, det kom­mer ti­fold tilbage. For folk kun­ne se, hvor hjæl­pe­løs jeg var. Det var jo et stort ind­greb, hvor jeg blev skå­ret op på kryds og tværs, « for­tæl­ler han.

Al­li­ge­vel er det ene­ste men, han har få­et, en ek­stra nav­le. Men hel­ler ik­ke det, gør det fj er­ne­ste.

» Jeg har få­et mi­ne kræft er igen. Jeg li­der ik­ke af in­kon­ti­nens, kun hvis jeg løft er no­get me­get tungt, « si­ger Mi­cha­el Juul Sø­ren­sen, der sta­dig ud­fø­rer de kni­beø­vel­ser en fy­si­o­te­ra­pe­ut lær­te ham li­ge eft er ope­ra­tio­nen.

’ Jeg vandt li­vet’

Til gen­gæld kan han nik­ke del­vist gen­ken­den­de til det, som man­ge mænd har op­le­vet eft er en be­hand­ling for pro­sta­ta­can­cer. At syg­dom­men ram­mer de­res li­bi­do.

» Men det gør hel­ler ik­ke så me­get. For jeg vandt li­vet « .

Si­den har han gå­et til kon­trol hvert hal­ve år. Men hver gang har be­ske­den væ­ret li­ge lys og glad. Der er in­gen tegn på can­cer.

» Jeg er eft er al­le sol­mær­ker og blod­prø­ver at døm­me, hel­bredt. I dag ny­der jeg li­vet sam­men med Leif. Vi rej­ser me­get sam­men til Sy­døst­a­si­en, blandt an­det Bur­ma, Thailand, Ma­lay­sia, In­do­nesi­en og Ki­na. Næ­ste gang vi ta­ger af sted bli­ver til nytår, » ly­der det fra en glad og let­tet Mi­cha­el Juul Sø­ren­sen.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Den kend­te og af­hold­te ra­diovært, Mi­cha­el Juul Sø­ren­sen, kan i dag ån­de let­tet op. Læ­ger­ne har nem­lig er­klæ­ret ham hel­bredt for pro­sta­ta­can­cer. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.