TRU­ER MED MI­LI­TÆ­RET

Un­garn vil stop­pe flygt­nin­ge­til­strøm­nin­gen med he­li­kop­te­re og po­li­ti - over­ve­jer og­så at ind­sæt­te hæ­ren

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

» Jeg er ban­ge for det­te land. Alt hvad jeg øn­sker mig, er at kom­me til Tys­kland, og uden at po­li­ti­et i Un­garn stand­ser os. Jeg drøm­mer om et trygt liv for mig og min bror. «

Så­dan si­ger den 27- åri­ge sy­ri­ske flygt­ning Ya­zan til nor­ske VG. Han er ba­re en af de ti­tu­sind­vis af des­pe­ra­te flygt­nin­ge, som ban­ker på dø­ren til det forjæt­te­de EU net­op nu.

I tirs­dags blev 2.533 flygt­nin­ge og mi­gran­ter - pri­mært fra Sy­ri­en, Af­g­ha­ni­stan og Paki­stan - stop­pet af po­li­ti­et. I går blev yder­li­ge­re 1.300 til­ba­ge­holdt - og det før kl. 9.30 om mor­ge­nen. End­nu fle­re har med al sand­syn­lig­hed sne­get sig igen­nem de få til­ba­ge­væ­ren­de hul­ler i det pig­t­rå­ds­hegn, Un­garn er ved at byg­ge langs den 175 km lange græn­se til Ser­bi­en. I græn­se­by­en Röszke af­fy­re­de po­li­ti­et i går tå­re­gas mod flygt­nin­ge, da der op­stod tu­mul­ter i et mod­ta­gel­ses­cen­ter.

EU står li­ge nu over­for den vær­ste flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig. Si­tu­a­tio­nen er fuld­stæn­dig ude af kon­trol.

Der­for vil Un­garn nu gri­be til yder­lig­he­der for at brem­se den stri­de strøm af flygt­nin­ge fra Sy­ri­en og mi­gran­ter som sø­ger et bed­re liv i EU.

» Un­garns re­ge­ring og na­tio­na­le sik­ker­heds­råd har dis­ku­te­ret spørgs­må­let om, hvor­dan hæ­ren kan bru­ges for at be­skyt­te Un­garns og EU’s græn­se, « si­ger re­ge­rin­gens tals­mand Zol­tan Kova­cs til Reu­ters.

Un­garn vil og­så ind­sæt­te seks græn­se­pa­trul­jer med i alt 2.106 po­li­ti­be­tjen­te langs græn­sen til Ser­bi­en, som me­re end 140.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter har for­ce­ret ba­re i år. Græn­se­pa­trul­jer­ne vil få he­li­kop­te­re, hunde og he­ste stil­let til rå­dig­hed.

» De har ik­ke få­et og vil ik­ke få or­dre til at sky­de, « un­der­stre­ger chef­kom­mis­sær fra Un­garns po­li­ti Ka­ro­ly Papp på en pres­se­kon­fe­ren­ce.

Det ve­st­li­ge Bal­kan er ble­vet en af ho­ved­ru­ter­ne for flygt­nin­ge og mi­gran­ter ind i EU. Ru­ten går fra Tyr­ki­et til de græ­ske øer med båd. Her­fra ta­ger de des­pe­ra­te flygt­nin­ge til Ma­kedo­ni­en - hvor der blev er­klæ­ret und­ta­gel­ses­til­stand for en uge si­den - og Ser­bi­en til Un­garn. Men en­de­må­let er for de fle­ste lan­de som Tys­kland, Hol­land og Sve­ri­ge. Ale­ne Tys­kland ven­tes i år at mod­ta­ge 800.000 flygt­nin­ge - det stør­ste an­tal i lan­dets hi­sto­rie.

» Jeg øn­sker et land, jeg kan bli­ve en del af. Et land hvor jeg hø­rer til. Det hand­ler ik­ke om pen­ge el­ler mad. Det hand­ler om fri­hed, yt­rings­fri­hed og ud­dan­nel­se. At væ­re en del af en ci­vi­li­se­ret ver­den, « si­ger Ra­bie Ha­jouk, en 29- årig it- in­ge­ni­ør fra den søn­der­bom­be­de sy­ri­ske by Homs.

Næg­te­de fin­ger­af­tryk

Det var øn­sket om ik­ke at for­bli­ve i Un­garn, der fik tem­pe­ra­men­ter­ne til at ko­ge over i mod­ta­gel­ses­cen­te­ret i Röszke. Her næg­te­de 200 flygt­nin­ge at få ta­get fin­ger­af­tryk, da de på grund af EU- reg­ler­ne ri­si­ke­rer at få en re­tur­bil­let til Bu­da­pe­st ef­ter an­kom­sten til det land, de drøm­mer om at slå sig ned i. EU- reg­ler­ne fo­re­skri­ver, at flygt­nin­ge skal bli­ve i det land i uni­o­nen, de først an­kom­mer til.

Flygt­nin­ge- og mi­gra­tions­kri­sen i Eu­ro­pa for­ven­tes at bli­ve ho­ved­te­ma­et på da­gens mø­de mel­lem de po­li­ti­ske le­de­re fra det ve­st­li­ge Bal­kan og Tys­kland i Wi­en.

At pro­ble­met ræk­ker langt ud over det ve­st­li­ge Bal­kan, kom der et tragisk vid­nes­byrd om i går. Li­ge­ne af 50 mi­gran­ter blev bjær­get af den ita­li­en­ske kystvagt, da de­res båd fra Li­by­en var kæntret. 400 blev red­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.