Dansk Rø­de Kors: ’ Det næ­ste bli­ver, at de sky­der’

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

Et hi­sto­risk stort an­tal flygt­nin­ge og mi­gran­ter sø­ger mod Eu­ro­pa. Strøm­men er så mas­siv, at de po­li­ti­ske in­sti­tu­tio­ner, som hidtil har hånd­te­ret flygt­nin­ge­ne, kol­lap­ser.

Fæl­les­ska­bet i EU og de in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner er un­der sti­gen­de pres, og det får nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne til at rå­be vagt i ge­vær.

» Der er in­gen tvivl om, at der er et sti­gen­de skel mel­lem det an­tal mi­gran­ter og flygt­nin­ge, be­folk­nin­ger­ne i Eu­ro­pa sy­nes, de kan hånd­te­re, og det an­tal, der rent fak­tisk er. Hvis vi ik­ke får be­græn­set an­tal­let, så bli­ver der uover­sti­ge­li­ge pro­ble­mer. Og de bli­ver vær­re end det, vi ken­der til i dag, « si­ger ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Rø­de Kors An­ders La­de­karl til BT.

’ Rag­na­rok- sce­na­ri­um’

Så sent som i for­gårs sag­de hans kol­le­ga i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, An­dreas Kamm, til Jyl­lands- Po­sten, at vi sty­rer mod ’ et de­ci­de­ret rag­na­roks­ce­na­ri­um’, hvor mod­sæt­nin­ger­ne mel­lem flygt­nin­ge­ne og lo­kal­be­folk­nin­ger­ne vil eska­le­re.

An­ders La­de­karl me­ner ik­ke, at flygt­nin­ge­pro­ble­met kan lø­ses med en­ten an­non­ce­kampag­ner, pig­t­rå­ds­hegn el­ler ved at sæt­te hæ­ren ind langs græn­sen - som Un­garn nu over­ve­jer.

» Men nog­le lan­de bli­ver så over­svøm­met af flygt­nin­ge og mi­gran­ter li­ge nu, at jeg har en vis for­stå­el­se for, at de ik­ke kan se an­dre ud­ve­je.

Det her er i vir­ke­lig­he­den et ud­tryk for, at he­le det eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de på flygt­nin­ge­om­rå­det er kol­lap­set.

Li­ge­gyl­digt hvor man­ge ki­lo­me­ter pig­t­råd der bli­ver lagt ud, el­ler hvor me­get mi­li­tær der bli­ver sat ind, så hjæl­per det ik­ke. Flygt­nin­ge­ne fin­der blot an­dre ve­je ind i Eu­ro­pa.

Det var Spa­ni­en for et års tid si­den. For nog­le må­ne­der si­den var det Ita­li­en. Så blev det Græken­land, og nu er det Un­garn. Når der bli­ver luk­ket et hul, fin­der flygt­nin­ge­ne et nyt, « si­ger An­ders La­de­karl, som fryg­ter, at si­tu­a­tio­nen en­der med at kom­me helt ud af kon­trol.

Fæl­les løs­nin­ger

» På et el­ler an­det tids­punkt bli­ver Eu­ro­pa nødt til at fin­de løs­nin­ger, som be­græn­ser mi­gra­tions- og flygt­nin­ge­strøm­me­ne og gør os i stand til at hånd­te­re den strøm, der så kom­mer, i fæl­les­skab. El­lers bli­ver det næ­ste, at der bli­ver skudt ef­ter flygt­nin­ge­ne, når de står ved græn­sen til Østrig, Po­len el­ler et helt tred­je land. Og in­gen øn­sker vel, at vi kom­mer der­til. «

Hvor­dan kan vi i Eu­ro­pa be­græn­se flygt­nin­ge­strøm­me­ne?

» Vi er nødt til at ta­ge me­get dra­sti­ske me­to­der i an­ven­del­se. Vi bli­ver nødt til at la­ve en mars­hall- plan ( ame­ri­kansk hjæl­pe­plan til Vest­eu­ro­pa ef­ter An­den Ver­denskrig, red.) til de lan­de i nær­om­rå­der­ne, som hu­ser mil­li­o­ner af flygt­nin­ge.

Der skal ik­ke ba­re en mas­siv og øget hjælp til de flygt­nin­ge, der er i lej­re­ne i Tyr­ki­et og Li­ba­non, men og­så til de sam­fund, som hu­ser dem. «

Fo­to: Claus Bjørn Lar­sen

An­ders La­de­karl, ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Rø­de Kors, ef­ter­ly­ser fæl­les eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger på de store flygt­nin­ge­strøm­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.