De blev dræbt for åben skærmf

Li­ve- tv- dob­belt­mor­det, der har cho­ke­ret USA, blev og­så fil­met af mor­de­ren selv

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Med godt 29.000 drab år­ligt er den ame­ri­kan­ske be­folk­ning vant til lidt af hvert. Men dob­belt­mor­det på Ali­son Par­ker og Adam Ward har al­li­ge­vel sat det volds­hær­ge­de kæm­peland på den an­den en­de.

Den 24- åri­ge tv- jour­na­list og hen­des 27- åri­ge ka­me­ra­mand blev nem­lig skudt ned og dræbt un­der et di­rek­te indslag til de lo­ka­le mor­gen­nyhe­der WDBJ i Mo­ne­tos i sta­ten Vir­gi­nia. Og for at gø­re sa­gen end­nu me­re gro­tesk, fil­me­de mor­de­ren, Ve­ster Lee Fla­na­gan og­så selv sin for­bry­del­se - op­ta­gel­ser han si­den up­lo­a­de­de til de so­ci­a­le net­værk Fa­ce­book og Twit­ter, hvor de øje­blik­ke­ligt kun­ne ses af mil­li­o­ner af bru­ge­re over he­le ver­den. Dob­belt­mor­det fandt sted klok­ken 06: 45 lo­kal tid. Ali­son var i fuld gang med at in­ter­viewe en lo­kal po­li­ti­ker Vi­cki Gard­ner om turis­men i lo­ka­l­om­rå­det. Og hver­ken hun el­ler ka­me­ra­mand Adam Ward lag­de til­sy­ne­la­den­de mær­ke til de­res tid­li­ge­re kol­le­ga Ve­ster Fla­na­gan, der sneg sig op bag Ward med bå­de pi­stol og ka­me­ra klar.

Fil­mer sig egen mor­der

Iføl­ge CNN var det Adam Ward, der først blev ramt af Fla­na­gans kug­ler. Bå­de Ali­son Par­ker og Vi­cki Gard­ner kig­ger der­ef­ter cho­ke­re­de i ret­ning af skud­de­ne og skri­ger. Der­ef­ter ram­te Adam Wards ka­me­ra jor­den. Og mens se­er­ne kun­ne hø­re bå­de skrig og skud i bag­grun­den, fil­me­de det nu ube­man­de­de ka­me­ra Ve­ster Fla­na­gan.

Dén tragi­ske af­slut­ning på Adam Wards kor­te kar­ri­e­re som loven­de ka­me­ra­mand gav med det sam­me po­li­ti­et no­get at gå ef­ter.

Ve­ster Fla­na­gan blev så­le­des hur­tigt iden­ti­fi­ce­ret. Og via he­li­kop­ter spot­te­de po­li­ti­et snart mor­de­rens Mu­stang, der i nord­lig ret­ning var på vej ud af sta­ten.

Før or­dens­mag­ten nå­e­de at stop­pe og an­hol­de Ve­ster Lee Fla­na­gan, tog den 41- åri­ge mand sit eget liv. Og med hjælp fra bå­de på­rø­ren­de og Ve­ster Fla­na­gans egen ak­ti­vi­tet på Fa­ce­book og Twit­ter er po­li­ti­et nu ved at fin­de det uhyg­ge­li­ge mo­tiv bag den cho­ke­ren­de for­bry­del­se.

Vred og far­lig

Tid­li­ge­re på året blev Ve­ster Fla­na­gan, der på tv kald­te sig selv Bry­ce Wil­li­ams, fy­ret fra WDBJ- TV, hvor beg­ge of­re­ne og­så ar­bej­de­de. Og på det so­ci­a­le net­værk Twit­ter skrev Fla­na­gan/ Wil­li­ams før sit selv­mord føl­gen­de:

» Jeg ar­bej­de­de sam­men med Adam én ene­ste dag. Og der­ef­ter ind­be­ret­te­de han mig til HR - Hu­man Resour­ces. «

Han be­skyld­te og­så Ali­son Par­ker for bå­de ra­cis­me og in­kom­pe­ten­ce. Og en­de­lig skrev han:

’ Jeg fil­me­de sky­de­ri­et, se det på Fa­ce­book’.

Og for de an­sat­te på WDBJ- TV kom­mer Bry­ce Wil­li­ams ´ vreds­ud­brud ik­ke som no­gen over­ra­skel­se.

Da den fy­re­de me­d­ar­bej­der, der an­gi­ve­ligt var umu­lig at ar­bej­de sam­men med, skul­le hen­te si­ne ting på kon­to­ret, var po­li­ti­et så­le­des til ste­de. Og al­le me­d­ar­bej­de­re var ude af byg­nin­gen - af sik­ker­heds­år­sa­ger.

» Vi vid­ste godt, at Bry­ce Wil­li­ams mu­lig­vis var far­lig. Men ef­ter så lang tid kom­mer da­gens be­gi­ven­he­der al­li­ge­vel som et ufat­te­ligt chok. Bå­de Ali­son og Adam var to af vo­res bed­ste folk. Og des­u­den var det fan­ta­sti­ske men­ne­sker, « si­ger top­chef for WDBJ- TV Jef­frey Marks iføl­ge CNN.

’’ Vi vid­ste godt, at Bry­ce Wil­li­ams mu­lig­vis var far­lig. Men ef­ter så lang tid kom­mer da­gens be­gi­ven­he­der al­li­ge­vel som et ufat­te­ligt chok Jef­frey Marks, chef for WDBJ

Fo­to: Reu­ters

41- åri­ge Ve­ster Lee Fla­na­gan kald­te sig selv Bry­ce Wil­li­ams, da han ar­bej­de­de som tv- jour­na­list på WDBJ- TV. Han blev fy­ret og gik amok.

Vir­gi­ni­as po­li­ti ved bi­len, hvor 41- åri­ge Ve­ster Fla­na­gan skød og sår­e­de sig selv dø­de­ligt.

Ali­son Par­ker er i færd med et in­ter­view om turis­me i lo­ka­l­om­rå­det.

Et se­kund se­ne­re for­vand­les Ali­sons tv- drøm til et ma­re­ridt. Hun hø­re

En be­væb­net mand nær­mer sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.