Kæ­re­sten i chok: Hun var fan­ta­stisk

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Fo­to: AFP / WDBJ7- TV

Ali­son Par­ker på 24 år og hen­des 28- åri­ge tv- kol­le­ga Chris Hurst hav­de glæ­det sig til at over­ra­ske se­er­ne af de­res po­pu­læ­re mor­gen­pro­gram WDBJ-TV i den lil­le ame­ri­kan­ske by Mo­ne­tos, Vir­gi­nia. De to po­pu­læ­re tv- vær­ter var nem­lig fo­rel­ske­de, og de skul­le snart gif­tes. Men nu er glæden død.

Tid­ligt ons­dag mor­gen blev Ali­son Par­ker og hen­des ka­me­ra­mand Adam Ward nem­lig skudt ned og dræbt midt un­der et di­rek­te nyheds­indslag om turis­men i om­rå­det. Li­ge­som al­le an­dre har kæ­re­sten og kol­le­ga­en svært ved at fat­te, hvad der er sket. Men al­li­ge­vel fandt Chris Hurst over­skud til at skri­ve føl­gen­de på sin twit­ter- hjem­mesi­de:

Flyt­te­de sam­men

» Ali­son var den mest fan­ta­sti­ske kvin­de, jeg no­gen­sin­de har mødt. Og ut­ro­ligt nok el­ske­de hun og­så mig. Det er ik­ke no­get, vi end­nu hav­de delt med of­fent­lig­he­den. Men for ni må­ne­der si­den flyt­te­de vi sam­me. Og se­ne­re vil­le vi gif­tes. «

I lo­ka­l­om­rå­det i den nord­li­ge del af Vir­gi­nia var Ali­son Par­ker det, én kol­le­ga be­skri­ver som en ’ po­p­stjer­ne’. Men hun var og­så po­pu­lær blandt si­ne ven­ner og kol­le­ga­er.

» Hun el­ske­de sin fa­mi­lie. Og hen­des ven­ner vid­ste al­tid, at hun vil­le lyt­te og hjæl­pe, « skri­ver Chris Hurst.

Og om sin egen til­stand ef­ter det cho­ke­ren­de dob­belt­mord, skri­ver han kort og præ­cist:

’ Jeg er lam­slå­et’.

Ali­son Par­ker blev kun 24, og ka­me­ra­mand Adam Ward 27.

er skud­det, der dræ­ber Adam Ward. Da fo­to­gra­fen Adam Ward bli­ver skudt, væl­ter ka­me­ra­et.

Stu­di­e­vær­ten over­ta­ger cho­ke­ret skær­men, da den di­rek­te ud­sen­del­se bli­ver af­brudt.

Fo­to: twit­ter

Ali­son Par­ker og Chris Hurst skul­le gif­tes. Men nu er hun død - skudt ned af en tid­li­ge­re kol­le­ga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.