Me­lis­sa så sin for­lo­ve­de dø

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@bt.dk

Se­er­ne var i chok, ef­ter to af de­res fa­vo­rit­vær­ter blev skudt ned og dræbt midt un­der en di­rek­te tv- ud­sen­del­se ons­dag mor­gen. Men for Me­lis­sa Ott var det om mu­ligt end­nu vær­re.

Me­lis­sa var nem­lig for­lo­vet med den dræb­te ka­me­ra­mand Adam Ward. Og det var sam­ti­dig hen­de, der som pro­du­cer var an­svar­lig for trans­mis­sio­nen fra det in­ter­view, der blev bå­de Adams og Ali­sons sid­ste.

Det be­ty­der, at Me­lis­sa Odd hav­de di­rek­te te­le­fon­kon­takt til sin for­lo­ve­de i det øje­blik, han mi­ste­de li­vet. Og fra stu­di­et i den lil­le by Mo­ne­tos, kun­ne hun sam­ti­dig se ka­me­ra­et fal­de til jor­den, da Adam Ward var ble­vet ramt af det før­ste af ialt ot­te skud.

Me­lis­sa Odd og Adam Ward skul­le ik­ke ale­ne gif­tes. De skul­le og­så flyt­te til by­en Char­lot­te i na­bo­sta­ten North Ca­ro­li­na for at be­gyn­de på de­res nye job og de­res nye liv sam­men.

Og de­res fæl­les chef Jef­frey Marks si­ger:

» Jeg kan slet ik­ke fo­re­stil­le mig, hvor altø­de­læg­gen­de den­ne op­le­vel­se må væ­re for Me­lis­sa. Vo­res hjer­ter blø­der for al­le de ef­ter­lad­te. «

Fo­to: twit­ter

For ny­lig fejre­de kol­le­ga­er­ne på WDBI- TV Me­lis­sas nye job i na­bo­sta­ten North Ca­ro­li­na. I går ( hen­des sid­ste dag på job­bet) så hun sin for­lo­ve­de bli­ve dræbt fra stu­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.