Kvin­den fra iko­nisk fo­to er død

Mar­cy Bor­ders, der over­le­ve­de ter­r­or­an­gre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter i 2001, er død af kræft

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk

DØDS­FALD

Det var et af de billeder, der vir­ke­lig brænd­te sig fast på net­hin­den - bil­le­det af en ung kvin­de, fuld­stæn­dig dæk­ket af aske og støv. En kvin­de, der net­op hav­de over­le­vet ter­r­or­an­gre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter i 2001.

Men selv­om hun på ut­ro­lig vis for­må­e­de at kæm­pe sig le­ven­de ud af det nord­li­ge tårn, hvor hun ar­bej­de­de på 81. eta­ge, har hen­des hi­sto­rie nu få­et en brat og me­get ulyk­ke­lig en­de.

I en al­der af 41 år er kvin­den, Mar­cy Bor­ders, død af kræft i ma­ven, skri­ver Huf­fing­ton Post.

Mar­cy Bor­ders hav­de kun væ­ret an­sat af Bank of Ame­ri­ca i en må­ned, da al- Qa­e­da- le­der Osama bin La­dens hånd­lan­ge­re fløj ind i Wor­ld Tra­de Cen­ter i hjer­tet af mil­li­onby­en New York.

Selv­om Bor­ders’ chef bad folk om at bli­ve på de­res plad­ser og af­ven­te hjælp, styr­te­de hun mod ud­gan­gen og kæm­pe­de sig de 81 eta­ger ned.

» Jeg så folk med ting, der stak ud af dem, kom­plet dæk­ket af blod fra ho­ved til tå. Så hør­te jeg en kæm­pe eks­plo­sion, og det var, som om en bom­be var gå­et af, « har Mar­cy Bor­ders for­talt til Daily Mail.

De­pres­sion og mis­brug

I de før­ste ti år ef­ter ter­r­or­an­gre­bet le­ve­de Bor­ders et hårdt liv med de­pres­sion, al­ko­hol- og stof­mis­brug og en kon­stant angst for, at den nu af­dø­de bin La­den vil­le slå til igen.

Men hun fik sam­let sig selv op, blev ’ cle­an’ og så lyst på frem­ti­den - ind­til i fjor, hvor hun fik besked om sin kræft­syg­dom.

» Jeg spør­ger mig selv: Blev kræft­cel­ler­ne an­tændt af det her ( 9/ 11, red.)? Det er jeg helt over­be­vist om, at de gjor­de, for jeg har ik­ke haft an­dre syg­dom­me. Jeg har ik­ke højt blod­tryk, højt ko­leste­rol, di­a­be­tes…, « har hun tid­li­ge­re for­talt NJ. com.

Mar­cy Bor­ders er blot én af man­ge over­le­ven­de, red­nings­folk og po­li­ti­be­tjen­te, der har få­et kon­sta­te­ret kræft som føl­ge af an­gre­bet i 2001.

Iføl­ge Huf­fing­ton Post er tal­let så­le­des helt op­pe på 4.000 - til sam­men­lig­ning mi­ste­de 2.992 li­vet ved sel­ve an­gre­bet.

Iføl­ge Cen­ter for Di­sea­se Con­trol and Pre­ven­tion er hud-, pro­sta­ta- og lym­fe­kræft blandt de mest al­min- de­li­ge syg­dom­me, der alt­så er et re­sul­tat af al den aske, støv og an­dre ma­te­ri­a­ler, som hvirv­le­de rundt i luf­ten, da de to fly hav­de tor­pe­de­ret tår­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.