’ Jeg over­man­des af sor­te tan­ker’

Hen­rik fra ’ Ro i sjæ­len’ fal­der ind i mel­lem i sor­te hul­ler - og har svært ved at kom­me op

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk Fo­to: DR

De har væ­ret lyk­ke­ligt gift i åre­vis og ud­strå­ler det. Men hvis du her til af­ten så DR do­ku­men­ta­ren ’ Ro i sjæ­len’ - som føl­ger fi­re dan­ske­re, der har få­et kon­sta­te­ret uhel­bre­de­lig kræft - fik du en flig af, hvad der gem­mer sig på lyk­kens bag­si­de for 46- åri­ge Hen­rik Ni­el­sen.

Af og til over­man­des Hen­rik Ni­el­sen nem­lig af sor­te tan­ker, der ik­ke vil slip­pe hans hjer­ne og of­test ram­mer ham, når han er ale­ne hjem­me.

» De kom­mer ba­re væl­ten­de. Selv­om jeg sid­der og ar­bej­der helt kon­cen­tret, kan de over­man­de mig. Tan­ken om, at hvis jeg nu dør, hvad skal der så ske med min ko­ne Ann Dora? Og hvem vil hun må­ske fin­de som mand bag­ef­ter?

Det er én af de ting, jeg ba­re har så svært ved at for­li­ge mig med, « for­tæl­ler Hen­rik Ni­el­sen til BT om hul­ler­ne, han fal­der i, og som han kan ha­ve me­get svært ved at kom­me op af igen.

Hund­en hjæl­per

Selv­om han af na­tur er glad og po­si­tiv - og­så an­gå­en­de sin egen frem­tid - æder tan­ker­ne sig ind i ham.

» Nu har vi hel­dig­vis in­ve­ste­ret i en lil­le hund, så når tan­ker­ne over­man­der mig, går jeg som re­gel en tur med den, el­ler rin­ger til en af mi­ne ven­ner el­ler kol­le­ger, ba­re for at få min hjer­ne i an­dre tan­ke­ba­ner.

Jeg har og­så in­di­mel­lem snak- ket med min ko­ne om det, men det hjæl­per ik­ke nød­ven­dig­vis. Det er en af de tan­ker, der ba­re kø­rer i ring, « si­ger han.

Par­ret har tre søn­ner på 5, 8 og 11 år, og Hen­rik Ni­el­sen pri­ser sig lyk­ke­lig over hver dag, han får lov til at se dem vok­se. Men han er­ken­der, at han er her på lånt tid.

Svulst i hjer­nen

Det er små to år si­den, at han fik kon­sta­te­ret en tu­mor i hjer­nen og ved en ope­ra­tion fik fjer­net en svulst på stør­rel­se med en ten­nis­bold. Men 3- 4 pct. af svul­sten var umu­lig at fjer­ne, og der­for må Hen­rik Ni­el­sen hver tred­je må­ned til scan­ning for at sik­re, at den ik­ke er vok­set.

» I gen­nem­snit spås man at leve i halvan­det år, og den tids­ram­me er jeg så hel­dig at væ­re kom­met over. Så nu er jeg en af dem, der er med til at træk­ke gen­nem­snit­tet op.

Men fø­lel­sen af at væ­re her på lånt tid, den bli­ver sid­den­de. «

’’ Tan­ken om, at hvis jeg nu dør, hvad skal der så ske med min ko­ne Ann Dora? Og hvem vil hun må­ske fin­de som mand bag­ef­ter? Hen­rik Ni­el­sen

Hen­rik Ni­el­sen er en af de fi­re dan­ske­re fra DR- do­ku­men­ta­ren ’ Ro i sjæ­len’, som li­der af uhel­bre­de­lig kræft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.