Ele­fant stan­ge­de fø­rer ihjel

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

En ele­fant gik ons­dag mor­gen amok i det nord­li­ge Thailand og stan­ge­de en ele­fant­fø­rer ihjel med si­ne stødtæn­der.

Ulyk­ken ske­te kl. 9.30 lo­kal tid, hvor ha­ne­le­fan­ten plud­se­lig gik til an­greb på ele­fant­fø­re­ren - og­så kal­det ’ ma­hout’, mens den ki­ne­si­ske fa­mi­lie, be­stå­en­de af far, mor og et lil­le barn, sad på dens ryg. Her­ef­ter løb ele­fan­ten ind i jung­len bæ­ren­de på de tre ræd­sels­slag­ne ki­ne­si­ske turi­ster.

» Den dræb­te ma­hout var en ka­ren ( en et­nisk mi­no­ri­tet i det nord­li­ge Thailand, red.). Han kend­te ik­ke ele­fan­ten. Turi­ster­ne er i sik­ker­hed nu, « si­ger den lo­ka­le po­li­ti­in­spek­tør, oberst Thawat­chai Thep­boon til AFP.

Iføl­ge den thailand­ske tv- sta­tion Chan­nel 3 stan­ge­de ele­fan­ten sin nye fø­rer ihjel med stødtæn­der­ne. Det lyk­ke­des ef­ter­føl­gen­de an­dre ma­hout’er at fin­de ele­fan­ten i jung­len og få den til at slap­pe af. Her­ef­ter kun­ne de fø­re ele­fan­ten tilbage til lej­ren, mens den sta­dig hav­de de tre cho­ke­re­de turi­ster på ryg­gen.

Dyr­pla­ge­ri

Ele­fant­tu­re er po­pu­læ­re blandt turi­ster­ne i Thailand og en stor ind­tægtskil­de for ele­fant­fø­rer­ne. Men iføl­ge dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­ner er det dyr­pla­ge­ri.

Dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­ner har do­ku­men­te­ret, hvor­dan skrup­pel­lø­se ele­fant­fø­re­re for­sø­ger at knu­se ele­fan­ter­nes selv­værd og mod­stand­s­kraft med kon­tro­ver­si­el­le me­to­der el­ler ved at over­be­byr­de dy­re­ne i be­stræ­bel­ser­ne på at tje­ne fle­re pen­ge.

» Ele­fan­ter­ne ar­bej­der hver dag, må­ned ef­ter må­ned, prak­tisk talt 365 da­ge om året. Hvis du blev tvun­get til at gø­re det sam­me, vil­le du bli­ve stres­set. Det gør ele­fan­ter­ne og­så. På et tids­punkt bli­ver de van­vit­ti­ge, og vi kan ik­ke kon­trol­le­re dem, « si­ger Edwin Wiek fra Wild­li­fe Fri­ends of Thailand til AFP.

Så sent som i ju­ni blev en mand dræbt og en an­den sår­et af en ele­fant, mens de sad og spi­ste af­tens­mad på en re­stau­rant ved strand­bred­den.

Der er om­kring 4.000 tam­me ele­fan­ter i Thailand. I na­tu­ren er der blot 2.500 vil­de ek­sem­pla­rer.

Fo­to: AFP

Po­li­ti­et i gang med at un­der­sø­ge li­get af ele­fant­fø­re­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.