Tab­te 23 mia. på én dag

Ki­ne­sisk rig­mand fik bar­be­ret for­mu­en

BT - - NYHEDER - Las­se Kar­ner la­ka@ ber­ling­s­ke. dk

Ned­t­u­ren på de ki­ne­si­ske bør­ser har over som­me­ren ko­stet lan­dets in­ve­sto­rer enor­me sum­mer. Ki­nas ri­ge­ste tab­te 23,4 mia. kro­ner på en en­kelt dag. Nog­le af lan­dets ny­ri­ge man­ge­mil­li­ar­dæ­rer har på få må­ne­der op­le­vet ek­stre­me op- og ned­t­u­re.

Nu er det ik­ke for­di, Wang Ji­an­lin kom­mer til at mang­le no­get. Han er sta­dig god for me­re end 200 mia. kro­ner.

Men selv for Ki­nas ri­ge­ste mand må et tab på 23,4 mia. kro­ner på en en­kelt dag gø­re ondt.

Så me­get var der bar­be­ret af vær­di­en af Wang Ji­anl­ins for­mue, da bør­ser­ne i Shang­hai og Shen­zhen luk­ke­de i man­dags. Og sor­te mandag, som den er ble­vet kaldt, har som be­kendt kun væ­ret en ud af man­ge da­ge i den mør­ke en­de af far­ve­ska­la­en.

Med en­kel­te kortva­ri­ge und­ta­gel­ser har som­me­ren budt på den ene me­re de­pri­me­ren­de nyhed ef­ter den an­den fra det ki­ne­si­ske ak­tie­mar­ked.

Det er gå­et hårdt ud over lan­dets småin­ve­sto­rer, der står for stør­ste­delen af Ki­nas ak­tie­hand­ler.

Men må­lt på kro­ner og øre er det hos de ki­ne­si­ske su­per­ri­ge, og of­te ny­ri­ge, at det se­ne­ste par må­ne­der for al­vor har væ­ret en ka­ta­stro­fe.

Det gæl­der ik­ke mindst for de er­hvervs­folk, der børsno­te­re­de de­res virk­som­he­der, in­den bob­len brast, og som ik­ke fik solgt ud af de­res ak­tie­be­hold­ning, in­den kur­ser­ne vend­te.

Det er til­fæl­det for Lin Yongxi­an, for­mand for c ont a i ner pr o duc e nt e n ShengXing Group.

Han blev dol­lar­mil­li­ar­dær, da fir­ma­et gik på bør­sen i april på et tids­punkt, hvor kur­ser­ne var på him­mel­flugt. Nu er hans for­mue me­re end hal­ve­ret.

Tid­li­ge­re fa­briks­ar­bej­der

Og­så for Zhou Qun­fei var en børsno­te­ring vej­en til ek­strem rig­dom. Den tid­li­ge­re fa­briks­ar­bej­der kun­ne kal­de sig Ki­nas ri­ge­ste kvin­de, kort ef­ter at hen­des virk­som­hed gik på bør­sen i for­å­ret. Lens Te­ch­no­lo­gy, der frem­stil­ler glas og an­dre de­le til mo­bil­te­le­fo­ner, var et hit hos in­ve­sto­rer­ne.

For Zhou Qun­fei gjor­de det, at hen­des pri­va­te for­mue vok­se­de til om­kring 90 mia. kro­ner.

I dag vur­de­rer For­bes, at hen­des per­son­li­ge rig­dom er på 33 mia. kro­ner. Hvil­ket i øv­rigt sta­dig er nok til at be­hol­de tit­len som Ki­nas ri­ge­ste kvin­de.

Ak­tier­nes rut­sje­ba­ne­tur i Ki­na be­ty­der dog ik­ke, at lan­det har få­et fær­re mil­li­ar­dæ­rer, tvær­ti­mod. Ana­ly­se­fir­mae Hurun, der år­ligt ud­gi­ver en li­ste over Ki­nas ri­ge­ste per­so­ner, vur­de­rer, at op mod 5.000 ki­ne­se­re i dag er go­de for mindst to mia. kro­ner.

Fo­to: AFP

Wang Ji­an­lin hav­de en vold­som dag på bør­sen for­le­den, da han midt i ka­os for­må­e­de at ta­be over 23 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.