’ Jeg er død­ban­ge for Sa­lan­der’

Den stærkt kri­ti­se­re­de Mil­len­ni­um 4 ud­kom­mer i dag. BT har talt med for­fat­te­ren

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Læs me­re i BT fre­dag. Og an­mel­del­sen af ’ Det der ik­ke slår os ihjel’ på bt. dk Fo­to: AFP

Sjæl­dent har en ro­ma­nud­gi­vel­se væ­ret om­gi­vet af stør­re spæn­ding, hem­me­lig­heds­kræm­me­ri - og for­hånd­skri­tik - end den fjer­de Mil­len­ni­um-ro­man, der ud­kom­mer i dag.

For­fat­te­ren Stieg Lars­son er for længst død, men Lis­beth Sa­lan­der og Mi­ka­el Blom­k­vist le­ver vi­de­re.

Lars­sons far og bror, der har ar­vet ret­tig­he­der­ne til Lars­sons for­fat­ter­skab, har over­ladt det til den sven­ske for­fat­ter David La­gercrantz at skri­ve ’ Det der ik­ke slår os ihjel’. Ef­ter pres fra for­la­get Nord­s­tedt.

Sven­ske kri­ti­ke­re kal­der det uet­isk, li­ge­frem gravskæn­ding, at ud­gi­ve ’ Det der ik­ke slår os ihjel’.

» Det er en vig­tig dis­kus­sion. Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at lit­te­ra­tur dis­ku­te­res. Hvad må man - hvad må man ik­ke? « , si­ger for­fat­te­ren David La­gercrantz.

BT mø­der ham på det agt­vær­di­ge Nord­s­tedt for­lag i Sto­ck­holm, som og­så ud­gav de tre før­ste Mil­len­ni­um­bø­ger. For­la­get hol­der til på en lil­le ø ved si­den af by­de­len Gam­la Stan. Bag La­gercrantz kan man skim­te skær­går­den. La­gercrantz nær­mest dir­rer af en­ga­ge­ment og be­gej­string.

Op­for­dre til boy­kot

» Det har væ­ret den stør­ste pas­sion i mit liv. Jeg har haft det som en ma­ni­o­de­pres­siv, mens jeg skrev bo­gen. Fra pe­ri­o­der, hvor jeg syn­tes, at det var det mest ge­ni­a­le, jeg har læst, til det stik mod­sat­te, « som han si­ger.

Men La­gercrantz er og­så lidt i de­fen­si­ven. For kri­tik­ken er ik­ke gå­et hen over ho­ve­d­et på ham. Så sent som i går op­for­dre­de Stieg Lars­sons kæ­re­ste gen­nem 30 år, Eva Ga­bri­els­son, Sa­lan­ders læ­se­re til at boy­kot­te den nye bog.

Godt for for­fat­ter­ska­bet

» Jeg har den stør­ste respekt for Eva Ga­bri­els­son, der har kri­ti­se­ret pro­jek­tet fra be­gyn­del­sen. Men jeg sy­nes, al­le in­vol­ve­re­de bur­de væ­re gla­de. For nu kom­mer Lars­sons bø­ger til at hit­te igen. Og til det eti­ske vil jeg si­ge: Tænk hvis Art­hur Co­nan Doy­le hav­de sagt: ’ Hold fin­gre­ne fra Sher­lo­ck Hol­mes’. Jeg ik­ke ba­re tror, jeg ved, at det­te kom­mer til at væ­re godt for Stieg Lars­sons for­fat­ter­skab, « si­ger La- gercrantz til BT. På pres­se­mø­det se­ne­re ud­dy­ber han:

Me­get in­to­le­ran­ce i ver­den

» Jeg an­ser mig selv for at væ­re am­bas­sa­dør for Stieg Lars­son. Da han skrev si­ne Mil­len­ni­um- bø­ger, var høj­re­ra­cis­men og fa­scis­men i sin vor­den. Nu er den jo med­lem af Sve­ri­ges Riks­dag. Der har ik­ke væ­ret me­re in­to­le­ran­ce i ver­den end nu. Der har al­drig væ­ret så me­get brug for Lis­beth Sa­lan­der, « si­ger David La­gercrantz.

Den 52- åri­ge for­fat­ter er vant til kon­tro­vers. Han skrev den me­get om­tal­te og ro­ste bi­o­gra­fi ’ Jeg er Zla­tan Ibra­him­ovic’, om den po­pu­læ­re fod­bold­spil­ler. Tid­li­ge­re i år for­tal­te han på en bog­mes­se, at han hav­de dig­tet det me­ste - ef­ter si­ne sam­ta­ler med Zla­tan. Me­re præ­cist er det Zla­tans for­mu­le­rin­ger, ik­ke sub­stan­sen, han har dig­tet.

» Om det er et pres? Jeg har følt mig skræksla­gen, ja, pa- niksla­gen. Lars­sons hi­sto­ri­er om Sa­lan­der er jo enormt kom­plek­se med nog­le ge­ni­a­le men­ne­skeportræt­ter. Men jeg ple­jer at si­ge, at jeg først for al­vor per­for­mer, når jeg er un­der stort pres. Det var det sam­me, da jeg var jour­na­list og føl­te, at jeg hav­de en god hi­sto­rie. Pres­set er der sta­dig, og det ta­ger til li­ge nu, ef­ter­hån­den som fle­re og fle­re me­di­er kri­ti­se­rer bo­gen - uden at ha­ve læst den. Jeg tror på ri­si­ko. Uden ri­si­ko er jeg ik­ke god, « si­ger La­gercrantz og til­fø­jer:

» Jeg har er­kendt, at jeg er bedst til at skil­dre de skæ­ve ka­rak­te­rer, som sam­fun­det for­sø­ger at stø­de fra sig. Det gjor­de jeg med Alan Turing ( bri­tisk fy­si­ker, red.) og med Zla­tan. Lis­beth Sa­lan­der - jeg var død­ban­ge for hen­de. Jeg måt­te ar­bej­de hårdt for at lø­se ko­den til Lis­beth, for at lø­se hen­de. Hun er vildt in­ter­es­sant. Og selv om jeg ik­ke selv er sær­lig rå - det kan jeg love dig - be­un­drer jeg hen­de. Jeg el­sker dis­se kom­pro­mis­lø­se per­so­ner, der næg­ter at la­de sig stæk­ke, uan­set hvor me­get ver­den for­sø­ger at ens­ret­te dem, « si­ger for­fat­te­ren.

’’ Jeg an­ser mig selv for at væ­re am­bas­sa­dør for Stieg Lars­son. Da han skrev si­ne Mil­len­ni­um- bø­ger, var høj­re­ra­cis­men og fa­scis­men i sin vor­den. Nu er den jo med­lem af Sve­ri­ges Riks­dag David La­gercrantz, for­fat­ter

David La­gercrantz på gårs­da­gens pres­se­mø­de i Sto­ck­holm. Fo­to: Scan­pix

Er­land og Jo­akim Lars­son – Stiegs far og bror.

PR- Fo­to.

Som hun ser ud på film – med Noo­mi Ra­pa­ce i rol­len som Lis­beth Sa­lan­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.