Fra skibsfart til eli­tei­dræt

Pre­ben Kra­ge­lund er for­ment­lig den per­son, der som le­der har haft den stør­ste be­ty dning for etab­le­rin­gen af tryg­ge øko­no­mi­ske ram­mer for dansk eli­tei­dræt

BT - - NAVNE - Jør­gen Lar­sen jln@ ber­ling­s­ke. dk

I luft linje er af­stan­den kort mel­lem Hvi­d­ov­re, hvor Pre­ben Kra­ge­lund vok­se­de op, og Idræt­tens Hus i Brøndby, hvor han i næ­sten 25 år var di­rek­tør for den magt­ful­de or­ga­ni­sa­tion Team Dan­mark og som så­dan en af lan­dets mest ind­fl ydel­ses­ri­ge idræts­le­de­re.

Det tog ham al­li­ge­vel man­ge år at til­ba­ge­læg­ge den kor­te af­stand hen over kom­mu­ne­græn­sen, for han måt­te først ud på en om­vej.

Som så man­ge an­dre var han al­le­re­de som dreng ble­vet gre­bet af sport: fod­bold spil­le­de han i Hvi­d­ov­re IF på et af de bed­ste ung­doms­hold i klub­bens hi­sto­rie, og han har sta­dig sin gang i klub­ben, hånd­bold spil­le­de han i Ajax, og han prø­ve­de så­gar at te­ste ta­len­tet i den lo­ka­le cy­kel­klub. Ved si­den af de man­ge fy­si­ske ud­fol­del­ser var der imid­ler­tid og­så sko­len på Hvi­d­ov­re­vej og en ud­dan­nel­se, der skul­le pas­ses for den må­l­ret­te­de un­ge mand.

Spæn­den­de er­hvervskar­ri­e­re Og eft er at ha­ve ta­get HD i uden­rigs­han­del og su­get vi- den til sig med sprogstu­di­er og ar­bej­de i Lon­don lå der en spæn­den­de er­hvervskar­ri­e­re og ven­te­de på ham.

Han hav­de for­skel­li­ge le­derjob, og i en år­ræk­ke drev han selv­stæn­dig virk­som­hed, men i 1979 blev han ud­nævnt til di­rek­tør i skibs­re­der Per Hen­rik­sens den­gang me­get om­tal­te Mercan­dia- kon­cern, og må­ske lå det i kor­te­ne, at han skul­le væ­re den far­ve­ri­ge skibs­re­ders eft er­føl­ger. Men så­le­des gik det ik­ke.

Mr. Eli­tei­dræt

For i be­gyn­del­sen af 1980er­ne ske­te der no­get nyt og af­gø­ren­de in­den for eli­tei­dræt i Dan­mark. Der blev for før­ste gang no­gen­sin­de dan­net en or­ga­ni­sa­tion, som skul­le skaff e mid­ler til ve­je, så­le­des at dan­ske to­pi­dræts­mænd og – kvin­der kun­ne kon­kur­re­re på hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau. Det fri­ste­de ham. Blandt et stort an­tal an­sø­ge­re blev han valgt til stil­lin­gen som Team Dan­marks før­ste di­rek­tør.

Til­nav­net Mr. Eli­tei­dræt op­stod vel nær­mest af sig selv, for det er et spørgs­mål, om no­gen an­den idræts­le­der el­ler idrætspo­li­ti­ker har ydet en stør­re ind­sats for dansk eli­tei­dræts ve og vel end Pre­ben Kra­ge­lund. I dag er pro­fes­sio­nel idræt på top­ni­veau et ac­cep­te­ret fæ­no­men, som halv­de­len af be­folk­nin­gen in­ter­es­se­rer sig for i et el­ler an­det om­fang, men så­dan var det ik­ke i 1970er­ne.

Ta­lent og store am­bi­tio­ner

Tidsån­den dik­te­re­de i de år, at al­le skul­le væ­re li­ge go­de til al­le ting, kon­kur­ren­ce var nær­mest band­lyst, og folk med et ek­stra­or­di­nært ta­lent og store am­bi­tio­ner blev mødt med mis­bil­li­gel­se. Kon­se­kven­sen var, at dan­ske sport­s­folk ge­ne­relt stil­le­de sig til­freds med ære­ful­de ne­der­lag. Og det var og­så nød­ven­digt, for me­dal­je­hø­sten i in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­cer var alt an­det end pran­gen­de.

Den­ne hold­ning blev der gjort op med, da lan­det fi k sin før­te lov om eli­tei­dræt, og med Pre­ben Kra­ge­lund som ind­pi­sker blev Team Dan­mark i de eft er­føl­gen­de tiår en cen­tral fak­tor i den na­tio­na­le sport­s­ver­den.

’ Guld til Dan­mark’

Åben­ly­se ta­len­ter be­gynd­te at mod­ta­ge øko­no­misk støt­te til at for­bed­re de­res træ­nings­for­hold, og i takt her­med blev det al­min­de­ligt at se dan­ske sport­s­folk blan­de sig i me­dal­je­hø­sten ved EM, VM og OL.

Ved hans til­træ­den i 1982 var bud­get­tet på fi re mio. kr., og da han for­lod or­ga­ni­sa­tio- nen i 2005, hav­de det pas­se­ret 15 mio. kr. ’ Guld til Dan­mark’ var sla­gor­det i de år, og in­gen kun­ne væ­re i tvivl om, hvad det hand­le­de om. Som en cen­tral ak­tør i eli­tei­dræt­tens ver­den var det imid­ler­tid og­så vig­tigt for ham, at eli­tei­dræts­mil­jø­et blev be­fol­ket af he­le men­ne­sker, og at eli­tesport­s­u­dø­ver­nes store tids­for­brug til træ­ning og stæv­ner ik­ke re­sul­te­re­de i so- ci­a­le til­fæl­de, når den ak­ti­ve kar­ri­e­re var slut. Pre­ben Kra­ge­lund ind­pren­te­de de un­ge ta­len­ter, at sko­le­gang og ud­dan­nel­se ik­ke måt­te for­søm­mes.

Rid­der af Dan­ne­brog

Bå­de som er­hvervs­mand og som idræts­le­der har han gen­nem åre­ne haft en lang ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster, men det er nu re­du­ce­ret til en hånd­fuld. Dog skal det næv­nes, at han bl. a. er for­mand for Spor­tens Hall of Fa­me og kas­se­rer i Olym­pisk Klub Dan­mark. I den se­ne­ste hal­ve snes år har han igen haft sin egen agen­tur­virk­som­hed, Scan- Bee A/ S, som le­ve­rer ma­ski­ner til fø­de­va­re­in­du­stri­en. Han har mod­ta­get Dan­marks Idræts-For­bunds ære­s­tegn, og han er rid­der af Dan­ne­brog.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Mr. Eli­tei­dræt: I dag er pro­fes­sio­nel idræt på top­ni­veau et ac­cep­te­ret fæ­no­men, som halv­de­len af be­folk­nin­gen in­ter­es­se­rer sig for i et el­ler an­det om­fang, men så­dan var det ik­ke i 1970er­ne. Og det har Pre­ben Kra­ge­lund en stor del af æren for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.