Em­mas mis­sion

BT - - TV - DRA­MA 15: 00 21: 00 22: 40 16: 50 19: 05 00: 30- 06: 00 07: 35 13: 30 09: 05 10: 45

Hand­lin­gen ud­spil­ler sig i Ja­ck­son, Mis­sis­sip­pi, i året 1963 – en tid, hvor den sor­te bor­ger­ret­tig­heds­be­væ­gel­se står over­for at få sit gen­nem­brud. Den un­ge Eu­ge­nia ” Ske­e­ter” Phelan har net­op af­slut­tet col­le­ge, og hun drøm­mer om at bli - ve jour­na­list og for­fat­ter- in­de. Den sor­te bar­nepi­ge, Con­stan­ti­ne, som op­fo­stre­de Ske­e­ter, er væk, da hun ven­der tilbage fra col­le­ge, og Ske­e­ters mor vil ik­ke gi­ve hen­de en til freds­stil­len­de for­kla­ring på, hvad der er sket. Ske­e­ter får nu den in­spira­tion at fo­ku­se­re på de sor­te tje­ne­stepi­ger, der ar­bej­der i by­ens pæ­ne kvar­te­rer. An­spo­ret af New York for­lags­re­dak­tø­ren Elaine Stein op­byg­ger Ske­e­ter er­fa­ring som klum­meskri­bent på en lo­kal avis, mens hun ar­bej­der vi­de­re med sit hem­m­li­ge bog­pro­jekt. Ske­e­ters øn­ske om at be­skri­ve en sort hus­hjælps me­get an­der­le­des livsvil­kår brin­ger hen­de i kon­takt med kvin­den Ai­bile­en, der igen­nem man­ge år har væ­ret tro­fast hus­hjælp hos Ske­e­ters bed­ste ve­nin­de og den­nes

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: fa­mi­lie. Eft er­hån­den hen­ven­der fl ere tje­ne­ste­folk sig til Ske­e­ter for at for­tæl­le de­res hi­sto­ri­er. ( Ka­nal 4)

( T) Tre mænd red ud. Ame­ri­kansk western fra 1950. ( T) Søn af en Gun­figh­ter. Ame­ri­kansk­spansk western fra 1965. ( T) Fan­gen på Zen­da. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1952. ( T) Det gyld­ne træ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) The Na­ked Spur. Ame­ri­kansk western fra 1953. ( T) Dr. Love – hem­me­lig agent. En­gelsk agent­ko­me­die fra 1965. ( T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1945. ( T) Mi­ne pi­ger fra Pa­ris. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1957. ( T) Fly­pirat om bord. Ame­ri­kansk katastrofefilm fra 1972. ( T) En ame­ri­ka­ner i Pa­ris. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. Nat- tv.

Em­ma Sto­ne spil­ler ho­ved­rol­len som den so­ci­alt en­ga­ge­re­de for­fat­ter­spi­re Ske­e­ter, der sæt­ter alt ind på at hjæl­pe de sor­te tje­ne­ste­folk i 1960’ er­nes ra­ce­op­del­te Mis­sis­sip­pi. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.