Land­stræ­ner Laud­rup?

DBU er i di­a­log med Mi­cha­el Laud­rup og ni an­dre træ­ner­nav­ne om det dan­ske land­stræ­nerjob

BT - - SPORTEN - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Mi­cha­el Laud­rup er i høj grad i spil til dét dan­ske land­stræ­nerjob, der er le­digt, når Mor­ten Ol­sen næ­ste som­mer smi­der jog­ging­s­æt­tet i skral­des­pan­den frem for va­ske­tøjs­kur­ven eft er 16 år i spid­sen for de rød- hvi­de.

BT er­fa­rer, at DBUs adm. di­rek­tør, Claus Bretton-Meyer, har ta­get kon­takt til Mi­cha­el Laud­rup med hen­blik på job­bet, og at di­a­lo­gen fort­sat er i gang.

Det er nog­le son­de­rin­ger, der gan­ske gi­vet vil væk­ke glæ­de blandt lands­hol­dets fans. Som et fi nger­peg vi­ste en af­stem­ning på bt. dk i går, at 50 pro­cent af læ­ser­ne øn­sker Laud­rup som land­stræ­ner. Num­mer to på li­sten er Mor­ten Wieg­horst med blot 11 pro­cent af stem­mer­ne.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har Bretton- Meyer selv igang­s­at di­a­lo­gen med Laud­rup og spurgt, om leg­en­den har lyst til at bli­ve Dan­marks næ­ste land­stræ­ner - og di­rek­tø­ren er ble­vet mod­ta­get med et åbent sind.

Store spørgs­måls­tegn

Det kan vir­ke som en selv­føl­ge­lig­hed, at dansk fod­bolds stør­ste træ­ner­navn er i di­a­log med DBU om et le­digt land­stræ­nerjob, men vir­ke­lig­he­den er me­re nu­an­ce­ret.

Det er ik­ke me­re end fem må­ne­der si­den, Bri­an Laud­rup stil­le­de spørgs­måls­tegn ved, om sto­re­bror Mi­cha­el over­ho­ve­det var in­ter­es­se­ret i job­bet og i at væ­re land­stræ­ner ’ un­der den nye DBU- le­del­se’.

Og­så fra fl ere an­dre si­der har der væ­ret så­et tvivl om, hvor­vidt Laud­rup er klar til at ar­bej­de i det nye DBU - og om DBU er klar til at ar­bej­de med Laud­rup.

Men det er uni­o­nen med Claus Bretton- Meyer i spid­sen pa­rat til. Laud­rup er et af i alt 10 træ­ner­nav­ne, di­rek­tø­ren iføl­ge BTs kil­der er i di­a­log med om job­bet som Mor­ten Ol­sens afl øser - og lan­dets mest in­ter­na­tio­nalt er­far­ne træ­ner står af åben­ly­se år­sa­ger en­dog me­get højt på øn­ske­li­sten.

Af­gø­rel­se sidst på året

At der end­nu er 10 nav­ne in­de i bil­le­det, vi­ser dog, at der fort­sat er et styk­ke tid til det en­de­lig af­gø­res, hvem der skal fø­re Dan­mark mod VM i Rusland i 2018. End­nu er in­tet aft alt el­ler un­der­skre­vet, og en off ent­lig­gø­rel­se af nav­net på Mor­ten Ol­sens af­lø­ser lig­ger for­ment­lig tre til fi re må­ne­der væk. In­den har lands­hol­det en ræk­ke vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, der fra DBUs si­de ik­ke skal træk­kes op­mærk­som­hed fra.

Skal pi­len til sidst pe­ge på Mi­cha­el Laud­rup, er der fl ere en­der, der skal mø­des. Leg­en­den skal si­ge ja til en la­ve­re løn, end han har væ­ret vant til, og han skal sam­ti­dig læg­ge drøm­me­ne om me­re ekso­ti­ske adres­ser på køl. Men ti­m­in­gen er god.

Laud­rup har væ­ret uden job si­den han i ju­ni stop­pe­de som ch­eft ræ­ner i Qa­tar- klub­ben Lek­hwiya, og hver­ken de eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber - el­ler klub­ber­ne fra den ame­ri­kan­ske MLS- liga - har, som Laud­rup hå­be­de, ban­ket på hans dør.

Det har DBU nu i ste­det gjort - og Laud­rup har åb­net. De kom­men­de må­ne­der vil vi­se, om det en­der med me­re.

Claus Bret­tonMey­er har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re hi­sto­ri­en, mens Mi­cha­el Laud­rup ik­ke har sva­ret på BTs hen­ven­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.