Får DBU den fl ot­te fyr?

BT - - SPORTEN - Fo­to: Claus Fi­sker

ER DET MI­CHA­EL Laud­rup, der i slut­nin­gen af novem­ber el­ler be­gyn­del­sen af de­cem­ber bli­ver præ­sen­te­ret som ny land­stræ­ner, vil det væ­re en sejr for DBU og ik­ke mindst adm. di­rek­tør Claus Bretton- Meyer.

Sker det, har man ik­ke ba­re sik­ret sig fol­kets fo­re­truk­ne kan­di­dat, men og­så en mand, der kan sæl­ge bil­let­ter i en kom­men­de VM- kva­li­fi ka­tions­grup­pe mod na­tio­ner, der ik­ke per au­to­ma­tik lok­ker dan­sker­ne i Par­ken.

DBU har nu ta­get før­ste skridt til, at det sce­na­rie bli­ver til vir­ke­lig­hed. Bretton- Meyer har åb­net di­a­lo­gen med dansk fod­bolds stør­ste træ­ner­navn, og slut­spil­let om Mor­ten Ol­sens job er for al­vor i gang. DBU STÅR NU med 10 træ­ner­nav­ne på en blok el­ler en com­pu­ter­skærm et sted i den grå bun­ker på DBU Al­lé i Brøndby. Øverst står Mi­cha­el Laud­rups navn.

Det skal det na­tur­lig­vis og­så, fri­stes man til at si­ge. In­gen an­den træ­ner har den kom­bi­na­tion af er­fa­ring, ev­ner og star qu­a­li­ty, alt imens han har et rød­be­de­far­vet pas lig­gen­de hjem­me i skuff en.

Kig­ges der på tværs af bå­de sport­s­li­ge og kom­merci­el­le hen­syn, er Mi­cha­el Laud­rup gan­ske en­kelt det rig­ti­ge valg. Og det er li­ge præ­cis, hvad ’ det nye DBU’ gør. Der vil og­så væ­re et øje på fans, sponso­rer og an­dre in­ter­es­sen­ter, når en ny land­stræ­ner an­sæt­tes. Der­for er Mi­cha­el Laud­rup og­så DBUs fo­re­truk­ne kan­di­dat. MEN SOM I di­ver­se ame­ri­kan­ske ro­man­ti­ske ko­me­di­er, er der for­hin­drin­ger, der skal over­stås, før den ik­ke vold­somt po­pu­læ­re pi­ge kan lø­be med sko­lens fl ot­te­ste fyr. At der er åb­net di­a­log, er ik­ke lig med en sik­ker­hed for, at den næ­ste dan­ske land­stræ­ner hed­der Mi­cha­el Laud­rup.

Me­get kan ske, in­den Mor- ten Ol­sens afl øser er på plads. Laud­rup kan si­ge nej, el­ler han kan få et an­det job i lø­bet af den kom­men­de tid. Den slags er sket før. MEN SKER DET ik­ke, bør Mi­cha­el Laud­rup væ­re den kan­di­dat, Claus Bretton- Meyer pe­ger på over for be­sty­rel­sen, når han skal kom­me med tre nav­ne og én klar an­be­fa­ling.

Bretton- Meyer har de se­ne­ste må­ne­der talt med et utal af bå­de kan­di­da­ter og an­dre fod­bold­men­ne­sker, der ved, hvad der rø­rer sig på træ­ner­fron­ten i bå­de Dan­mark og re­sten af Eu­ro­pa. Di­rek­tø­ren har væ­ret grun­dig, i det der er hans må­ske vig­tig­ste op­ga­ve, si­den an­sæt­tel­sen sid­ste år. Det har nu ført til li­sten på 10 nav­ne, som han sam­men med sit an­sæt­tel­ses­ud­valg har sam­men­sat. BLANDT DE 10 er utvivl­s­omt nav­ne som Kas­per Hjul­mand, Glen Rid­ders­holm og Mor­ten Wieg­horst. Sik­kert og­så i den­ne ræk­ke­føl­ge. Men in­gen af dem har sam­me pon­dus som Mi­cha­el Laud­rup - hver­ken på si­de­linj­en el­ler udadtil. Til gen­gæld vil­le de al­le væ­re me­re for­ud­si­ge­li­ge og nem­me at ar­bej­de sam­men med end den mand, der hav­de s pørgs­måls­tegn fl yven­de om­kring sig, bå­de da han for­lod Ge­ta­fe, Mall­orca og Swan­sea.

Be­kvem­me­lig­hed og fryg­ten for kon­fl ik­ter må ba­re ik­ke væ­re en af­gø­ren­de fak­tor, når no­get så vig­tigt som en land­stræ­ner skal an­sæt­tes. Og det ty­der det nu på, at den hel­ler ik­ke bli­ver i det rød- hvi­de til­fæl­de.

Det er rig­tig go­de nyhe­der.

Bli­ver det et match mel­lem Mi­cha­el Laud­rup og DBU, når af­lø­se­ren for Mor­ten Ol­sen skal fin­des? Det vil i hvert fald væ­re det ret­te match, me­ner BTs fod­bold­kom­men­ta­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.