’’

BT - - SPORTEN - Car­sten V. Jen­sen, sport­s­chef i FC Nordsjælland

Hvis man de­ler liga­en op i to, så er vi en top­klub

» Hvis du ser på liga­en, lig­ger vi vel tre po­int fra eu­ro­pæ­isk fod­bold. «

Så­dan kan man og­så godt tol­ke det?

» Ja, så et el­ler an­det sted lig­ger vi i en po­si­tion, hvor det be­stemt ik­ke er ure­a­li­stisk. Men sam­ti­dig skal vi og­så væ­re kri­ti­ske i for­hold til os selv, hvor vi sta­dig er am­bi­tiø­se i alt, hvad vi ar­bej­der med. Vo­res mål­sæt­ning i for­å­ret er at væ­re i top seks – og helst lan­de i eu­ro­pæ­isk fod­bold. Det er mål­sæt­nin­gen for klub­ben, og den går vi selv­føl­ge­lig eft er. «

Fæl­les om for­vent­nin­ger­ne

I fi k 44 po­int i se­ne­ste sæ­son. I har syv nu og er ude af po­kal­tur­ne­rin­gen un­der je­res træ­ner, Óla­fur Kri­stjáns­son. Hvad er egent­lig for­vent­nin­gen til ham fremad­ret­tet?

» Der er ik­ke no­gen, der ar­bej­der ale­ne i den­ne her klub. Vi ar­bej­der sam­men, så for­vent­nin­gen til os al­le sam­men er, at vi som mini­mum le­ve­rer vo­res mål­sæt­ning. Der er vi tilbage, hvor vi var før. Vi ar­bej­der eft er at væ­re en top seks- klub, som vi har væ­ret de se­ne­ste fem år. Det eva­lu­e­rer vi træ­ne­ren på, men så san­de­lig og­så al­le os an­dre. «

Så det her rok­ker ik­ke ved je­res til­tro til Óla­fur Kri­stjáns­son som træ­ner?

» Nej, på in­gen må­de. Det var ik­ke træ­ne­ren, der spil­le­de kam­pen mod Næst­ved. Det var vo­res spil­le­re. Det, der lig­ger i det, er, at vi får et bil­le­de af, at vi som hold li­ge nu ik­ke er i stand til at fø­re det ud i li­vet, som vi ved, vi har af ni­veau. Hver ene­ste gang vi går på ba­nen, skal vi væ­re i stand til at ud­fol­de det ni­veau, vi har som hold. Det skal vi og­så nok få at se henover sæ­so­nen. Det er jeg sik­ker på. «

I sælger man­ge pro­fi ler, når I har dem, og så bygger I op med un­ge spil­le­re. Går det ik­ke for me­get ud over je­res præ­sta­tio­ner?

» Det er jo præ­mis­sen i FCN, at der er en lidt hur­tig om­sæt­ning på spil­ler­grup­pen. Sam­ti­dig har vi et af de stær­ke­ste aka­de­mi­er – ik­ke ba­re i Dan­mark – men i Skan­di­navi­en, og der skal væ­re plads til, at de spil­le­re kan kom­me igen­nem sy­ste­met. Vi har en hur­tig om­sæt­ning på spil­ler­ne på første­hol­det og en me­get la­ve­re gen- nem­snitsal­der end de øv­ri­ge i liga­en. Det er den vej, vi har valgt som klub. «

En top­klub

Hvor­når bli­ver FCN en top­klub igen?

» Men hvad lig­ger du i en top­klub? Hvis man ser bag­ud og ser på, at hvis man er i top seks fem år i træk, så sy­nes jeg, at man nær­mer sig at væ­re en top­klub. Hvis man der­til kan læg­ge et mester­skab og to po­kal­tit­ler, så nær­mer man sig en top­klub. Men det kom­mer an på, hvor­dan man de­fi ne­rer en top­klub? Hvis man de­ler liga­en op i to, så er vi en top­klub. «

Hvor­når bli­ver I så bej­le­re til DMgul­det igen?

» Det er svært at spå om. Der er nog­le, som læg­ger fle­re res­sour­cer, og som er af­hæn­gi­ge af, at de­res klub­ber skal vin­de mester­ska­ber. Det er og­så fint nok. Vi skal ba­re og­så væ­re af­stemt med om­gi­vel­ser­ne, og de for­vent­nin­ger, der er. Og her er det må­ske for­kert at for­ven­te, at vi skal kæm­pe med om mester­ska­bet hvert ene­ste år. Men vi kom­mer til in­di­mel­lem at stik­ke næ­sen frem og gø­re det svært for de an­dre etab­le­re­de klub­ber. Det er helt sik­kert. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.