Se­rie A- gi­gant er lun på Højb­jerg

BT - - SPORTEN - Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg får ik­ke fast spil­le­tid i Bay­ern Mün­chen, og det har smidt ham ud på ryg­tebør­sen, mens som­me­rens trans-

fer­vin­due nær­mer sig en af­slut­ning. Nu mel­des en ita­li­ensk stor­klub på ba­nen. Det dre­jer sig om AC Milan, der iføl­ge ty­ske Ki­ck­er skul­le væ­re in­ter­es­se­ret i at le­je Højb­jerg. Milan le­der eft er en midt­ba­ne­for­stærk­ning, og eft er klub­bens ejer, Sil­vio Ber­lusco­ni, har luk­ket for pengekasse, er le­je­mål det ene­ste, klub­ben nu har mu­lig­hed for at til­by­de. Og det pas­ser per­fekt med Højb­jergs si­tu­a­tion.

» Hvis det skul­le ske, er en le­je­aft ale den ene­ste mu­lig­hed. Jeg skal ik­ke sæl­ges. Men jeg ved ik­ke, hvad der el­lers kom­mer til at ske, « sag­de Højb­jerg til ty­ske BILD tirs­dag om­kring sin si­tu­a­tion.

Hvad vil Højb­jerg?

Milan har spurgt Bay­ern til Højb­jergs si­tu­a­tion, men Ki­ck­er skri­ver, at 20- åri­ge Højb­jerg end­nu mang­ler at be­slut­te sig for, hvad han egent­lig vil. Ud­sig­ter­ne til spil­le­tid er træ­ge i Bay­ern, selv­om klub­ben har skilt sig af med kon­kur­ren­ten Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger. Men i ste­det for at for­frem­me Højb­jerg har sydty­sker­ne hen­tet den chi­len­ske midt­ba­ne­stjer­ne Ar­tu­ro Vi­dal i Ju­ven­tus.

Dan­ske­ren sad på bæn­ken i Bay­erns før­ste Bun­des­liga­kamp mod HSV, mens han

var helt ude af trup­pen i det eft er­føl­gen­de op­gør mod Hoff en­heim.

Spørgs­må­let er dog, hvor­vidt Højb­jerg sta­dig vil bli­ve i klub­ben og kæm­pe for sin chan­ce, el­ler om han vil ud­le­jes og ha­ve stør­re mu­lig­hed for spil­le­tid, li­ge­som det ske­te i sid­ste sæ­son, da han blev ud-

le­jet til Augs­burg.

Nye in­ve­ste­rin­ger

AC Milan er en soven­de kæm­pe i eu­ro­pæ­isk fod­bold. Den tid­li­ge­re stormagt er i gang med en genop­byg­nings­fa­se eft er fl ere pa­u­v­re år, og klub­ben har den­ne som­mer blandt an­det in­ve­ste­ret i top- an­gri­ber­ne Car­los Bac­ca og Lu­iz Adri­a­no.

Skul­le Højb­jerg hav­ne i Mila­no- klub­ben, føl­ger han i fod­spo­re­ne på lands­mæn­de­ne Jon Da­hl To­mas­son, Tho­mas Hel­veg, Martin Laur­sen, Bri­an Laud­rup og Jør­gen Les­chly Sø­ren­sen, der al­le har truk­ket den rød- sort- stri­be­de trø­je over ho­ve­d­et.

Og­så Bay­er Le­ver­ku­sen er ble­vet meldt som in­ter­es­se­ret i Højb­jerg. Den ty­ske top­klub har et hul på midt­ba­nen, eft er at nyind­køb­te Char­les Ar­rangu­iz er ble­vet lang­tids­ska­det med en over r e - vet akill es s e n e . Le­ver­ku­sen har tid­li­ge­re haft stor suc­ces med at le­je spil­le­re i Bay­ern - med To­ni Kroos som det go­de og åben­ly­se ek­sem­pel.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er på blok­ken hos blandt an­dre AC Milan og Bay­er Le­ver­ku­sen, men spørgs­må­let er, om han vil bli­ve og kæm­pe for sin chan­ce i Bay­ern Mün­chen, el­ler om han vil le­jes ud for at få me­re spil­le­tid.

Fo­to: Keld Navn­toft, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.