SID­STE DAG MED KLI­KEN

FC Midtjyl­lands kamp mod Sout­hamp­ton gæl­der ik­ke ba­re en plads i Eu­ro­pa League. Kik­ser kva­li­fi ka­tio­nen, kan fl ere pro­fi ler væ­re på vej væk

BT - - SPORTEN - Jep­pe Hel­kov

jhe@ sporten. dk

En ’ knald el­ler fald’- kamp. Så­dan bli­ver de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe oft e be­skre­vet. Og den be­teg­nel­se bli­ver nok ik­ke me­re ram­men­de end i til­fæl­det med FC Midtjyl­lands kamp mod Sout­hamp­ton i Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi ka­tio­nen i aft en.

Kam­pen gæl­der nem­lig ik­ke kun det før­ste mu­li­ge eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil i midtjy­der­nes hi­sto­rie. Kam­pens re­sul­tat kan og­så væ­re for­skel­len på, om en ræk­ke pro­fi ler bli­ver el­ler for­la­der de midtjy­ske ul­ve. Det in­drøm­mer hol­dets for­svars­styr­mand, Erik Svi­at­chen­ko.

» Det er na­tur­ligt at sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om al­le spil­ler­ne er her, hvis ik­ke vi kva­li­fi ce­rer os til Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let, « si­ger han.

Net­op Erik Svi­at­chen­ko er en af de spil­le­re, der har væ­ret gen­stand for mas­siv in­ter­es­se i de se­ne­ste må­ne­der. Men for Svi­at­chen­ko vil det væ­re svært at for­la­de klub­ben, hvis den en­de­li­ge kva­li­fi ce­rer sig til det eu­ro­pæ­i­ske sel­skab.

» Jeg vil rig­tig ger­ne væ­re med i det før­ste grup­pe­spil, som FC Midtjylland hav­ner i. Det skal væ­re det helt rig­ti­ge til­bud, hvis vi får det grup­pe­spil, og jeg al­li­ge­vel skal skif­te, « si­ger den 23-åri­ge dan­ske lands­holds­spil­ler og ud­dy­ber:

» Men hvis jeg skal ud­vik­le mig mest mu­ligt, skal jeg spil­le de kam­pe, hvor jeg bli­ver mat­chet hver ene­ste we­e­kend. Jeg har ud­vik­let mig i Su­per­liga­en og kan og­så bli­ve end­nu bed­re ved at spil­le her – men skal jeg ta­ge det næ­ste skridt og læg­ge nye lag på mit spil, har jeg brug for at bli­ve mat­chet på hø­je­ste ni­veau hver uge. Og det be­ty­der nok, at jeg en­ten skal spil­le eu­ro­pæ­isk el­ler fi nder en liga, hvor jeg hver we­e­kend kan spil­le over for de bed­ste. «

Op til klub­ber­ne

I be­gyn­del­sen af det­te trans­fer­vin­due blev Erik Svi­at­chen­ko sat i for­bin­del­se med bå­de ty­ske Augs­burg og Pre­mi­er League- klub­ber­ne Bour­ne­mouth og Sto­ke, uden at det dog kom til kon­kre­te for­hand­lin­ger.

Men selv om Erik Svi­at­chen­ko al­drig har lagt skjul på, at han ger­ne vil til ud­lan­det, er­ken­der han, at han ik­ke selv er her­re over, hvad der sker. Der­for for­sø­ger han og­så kun at fo­ku­se­re på at præ­ste­re på ba­nen.

» Jeg hå­ber, at jeg kan skift e til ud­lan­det – og det vil­le og­så væ­re godt, hvis det ske­te i det her trans­fer­vin­due. Men hvis ik­ke det sker, kan jeg sta­dig ud­vik­le mig i Su­per­liga­en. Jeg bli­ver ved med at for­tæl­le mig selv, at jeg skal væ­re den al­ler­bed­ste hver we­e­kend. Hvis man har den over­be­vis­ning, kan man sta­dig læg­ge på sit spil, « si­ger han og til­fø­jer:

» Men det er ik­ke kun op til mig selv, hvad der skal ske. Det er op til klub­ber­ne, om de vil kø­be mig. Hvis de kom­mer med et til­bud, der ve­jer hø­je­re end at spil­le eu­ro­pæ­isk med FCM, så skift er jeg jo. Det kan og­så væ­re, man skift er til en klub, der ik­ke spil­ler eu­ro­pæ­isk, men hvor man bli­ver mat­chet på et højt ni­veau hver we­e­kend. «

Ud over Erik Svi­at­chen­ko er sid­ste sæ­sons Su­per­liga­top­sco­rer, Martin Pu­sic, og guld­fug­len Pio­ne Si­sto de mest op­lag­te kan­di­da­ter til at for­la­de FC Midtjylland.

Si­sto har væ­ret sat i for­bin­del­se med et hav af eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber. Pu­sic har der ik­ke væ­ret kon­kre­te bud på, men den østrig­ske an­gri­ber har ik­ke lagt skjul på, at han ger­ne vil vi­de­re til ud­lan­det, og blev så for­tør­net over at bli­ve bæn­ket i den før­ste kamp mod Sout­hamp­ton, at han over­fu­se­de træ­ner Jess Thorup og blev vraget til den eft er­føl­gen­de su­per­liga­kamp mod Es­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.