Hi­sto­risk dansk ned­t­ur på vej

BT - - SPORTEN - OVER­HA­LET Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk Jep­pe Hel­kov SEKS SKAN­DI­NA­VI­SKE HOLD TILBAGE

jhe@ sporten. dk

Sve­ri­ge er gle­det for­bi. Al­le­re­de i af­ten kan Nor­ge gø­re det sam­me.

For før­ste gang i 13 år står dansk klub­fod­bold for­an kun at væ­re tre­er sam­men­lig­net med vo­res nor­di­ske ær­ke­ri­va­ler. Det kan af­læ­ses sort på hvidt på UEFAs så­kald­te lan­de­ko­ef­fi­ci­ent, hvor man­ge års slø­je rød- hvi­de resultater har ko­stet dyrt.

» Det usæd­van­li­ge er ik­ke, at vi er ble­vet ud­for­dret. Det usæd­van­li­ge er, at vi ik­ke er ble­vet det no­get før, « si­ger Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thom­sen.

De nor­ske og sven­ske klub­ber er våg­net op ef­ter nog­le slum­re- år. Malmö FF er i Champions League- grup­pe­spil­let for an­det år i træk, og bå­de Ro­sen­borg og Mol­de er me­get tæt på det sam­me i Eu­ro­pa League. Kun FC Midtjylland kan re­elt for­sva­re den dan­ske ære ved at ta­ge sam­me vej med sam­let sejr over Sout­hamp­ton i af­ten.

Ny struk­tur vil hjæl­pe

Claus Thom­sen er dog fortrøst­nings­fuld i for­hold til frem­ti­den. Og på­pe­ger, at ud­vik­lin­gen på to fron­ter er sat i gang for ( og­så) at gen­rej­se dansk klub­fod­bold in­ter­na­tio­nalt:

1) Den æn­dre­de su­per­liga­struk­tur, der træ­der i kraft fra den kom­men­de sæ­son.

2) Det ta­lent- pro­jekt, som 15 dan­ske top­klub­ber net­op har sat i værk til 10- 12 mil­li­o­ner kro­ner.

» Vi har en fod­bold- øko­no­mi, der kom­mer i nær­he­den af den 15. stør­ste i Eu­ro­pa, og det er den po­si­tion, vi ger­ne vil sæt­te et am­bi­tiøst mål om og­så at nå på ko­ef­fi­ci­ent- li­sten. Det er et langt, sejt træk, og dy­best set hand­ler det jo

FØL­GEN­DE DAN­SKE, NOR­SKE

end­nu i Eu­ro­pa: ( Ko­ef­fi­ci­ent- po­int i den­ne sæ­son: 3,375)

( Eu­ro­pa League-kva­li­fi­ka­tion) - 1- 1 mod Sout­hamp­ton ( spil­ler hjem­me i af­ten).

( Eu­ro­pa League-kva­li­fi­ka­tion) - Bag­ud 0- 5 mod PAOK ( spil­ler hjem­me i af­ten). ( Ko­ef­fi­ci­ent- po­int i den­ne sæ­son: 4.250)

( Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tion) - For­an 3- 0 mod Steaua Bukarest ( spil­ler hjem­me i af­ten).

( Eu­ro­pa League-kva­li­fi­ka­tion) - For­an 2- 0 mod Stan­dard Liè­ge ( spil­ler ude i af­ten).

( Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tion) - Bag­ud 3- 4 mod Borus­sia Dort­mund ( spil­ler ude i af­ten). ( Ko­ef­fi­ci­ent- po­int i den­ne sæ­son: 3,250)

( Champions League- grup­pe­spil) - Har kva­li­fi­ce­ret sig.

DAN­MARK FC MIDTJYLLAND

BRØNDBY NOR­GE RO­SEN­BORG

MOL­DE

ODD SVE­RI­GE MALMÖ FF

PÅ DEN PO­SI­TI­VE SI­DE:

Dan­mark hol­der sig med sin plads som num­mer 24 sta­dig be­tryg­gen­de langt for­an de små nor­di­ske na­tio­ner Island ( 35) og Fin­land ( 37). om, at klub­ber­ne skal ud at vin­de nog­le fod­bold­kam­pe, « si­ger Claus Thom­sen.

Hvor­når vur­de­rer du, at det vil ske?

» Det er ik­ke no­get, vi kan le­ve­re i næ­ste sæ­son. El­ler den næ­ste igen. Med en po­si­tiv ud­vik­ling vil det ta­ge en fi­re­fem år at kom­me der­til, « si­ger Claus Thom­sen.

og sven­ske hold le­ver

FC Midtjyl­lands Erik Svi­at­chen­ko er be­vidst om, at af­te­nens kamp be­ty­der no­get i det stør­re regn­skab.

» Der er nog­le ov­re på den an­den si­de af sun­det, der er ved at stik­ke af, så det be­ty­der me­get for klub­ben og Dan­mark. Vi har væ­ret ne­de at ven­de, men nu er vi på vej op igen, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.