KLAS­SE­KAM­PEN HÆR­GER

Øko­no­misk kri­se i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport tvin­ger man­ge ryt­te­re til løn­ned­gang

BT - - SPORTEN - LØNFALD Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

’’ Der er man­ge ryt­te­re fra det så­kald­te mel­lem­lag, der må gå ned i ind­tægt Car­sten Jeppesen, Team Skys

dan­ske di­rek­tør

Pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter med er­fa­ring sø­ges. Du skal ger­ne ha­ve en hånd­fuld sæ­so­ner i be­ne­ne, da vi har brug for dig som men­tor for de helt nye på hol­det.

Vi for­ven­ter dog og­så, at du har la­vet resultater i kar­ri­e­ren og som så­dan kan væ­re et ek­sem­pel til ef­ter­føl­gel­se. Du skal ger­ne væ­re sul­ten på me­re og kun­ne fun­ge­re som sport­s­di­rek­tø­rens for­læn­ge­de arm bå­de i og uden for løb. Vi væg­ter højt, at du er so­ci­alt in­tel­li­gent, en loy­al kam­me­rat, og det er en ge­vinst, hvis du og­så kan hånd­te­re me­di­er­ne og selv by­de ind via Twit­ter. På­regn 150- 200 rej­se­da­ge og at væ­re i skarp træ­ning 50 uger om året.

Løn­ram­me: Helst ik­ke ret me­get over en halv mio. kr. Til gen­gæld er der in­gen sik­ker­hed i an­sæt­tel­sen. Oven­stå­en­de stil­lings­op­slag kun­ne væ­re den kar­ri­e­re­mæs­si­ge gu­lerod, en del cy­kel­ryt­te­re uden de­ci­de­ret stjer­ne­sta­tus står over­for net­op nu. For i en cy­kel­sport, hvor kri­sen krad­ser, er det især ryt­ter­ne fra det etab­le­re­de mel­lem­lag, der be­ta­ler pri­sen i form af løn­ned­gang, når en ny kon­trakt skal for­hand­les i hus.

Blandt de dan­ske nav­ne, som for øje­blik­ket le­der med lys og lyg­te eft er at få afk la­ret de­res frem­tid for 2016, er solide ryt­te­re som Mat­ti Bres­chel og Chris An­ker Sø­ren­sen.

In­gen af dem har væ­ret til­gæn­ge­li­ge i for­bin­del­se med nær­væ­ren­de ar­ti­kel. Men BT er­fa­rer, at bå­de Mat­ti Bres­chel og Chris An­ker Sø­ren­sen end­nu ik­ke har få­et kon­trakt­for­hol­de­ne for 2016 på plads. Og det er en ten­dens, der ik­ke ba­re gæl­der for de to kend­te dan­ske ryt­te­re, men en lang ræk­ke nav­ne på om­trent sam­me ni­veau.

» Den ten­dens, man ser for øje­blik­ket, er, at løn­nen går nedad. De store nav­ne kan sta­dig reg­ne med at hol­de no­gen­lun­de sam- me løn­ni­veau, men der er man­ge ryt­te­re fra det så­kald­te mel­lem­lag, der må gå ned i ind­tægt, « si­ger Team Skys dan­ske di­rek­tør, Car­sten Jeppesen.

Sagaen om Sa­gan

I som­me­ren 2015 sat­te Pe­ter Sa­gan el­lers over­lig­ge­ren for stjer­ne­hy­rer højt, da han skrev un­der med Oleg Tin­kov og det rus­sisk eje­de Tin­koff - Saxo- mand­skab med en årsløn på godt og vel 20 mio. kr.

Si­den har hol­dets ho­ved­sponsor gen­tag­ne gan­ge klyn­ket over, hvor dyrt købt Pe­ter Sa­gan har væ­ret i for­hold til an­tal­let af sej­re. Og Oleg Tin­kov har så­gar le­get med mu­lig­he­den for at gen­for­hand­le den slo­vaki­ske su­per­mands kon­trakt.

Sagaen om Sa­gans løn af­spej­ler gan­ske godt cy­kel­spor­tens nye vir­ke­lig­hed.

Ik­ke man­ge af de 17 mand­ska­ber i de pro­fes­sio­nel­le fi rma- holds su­per­liga kan si­ge sig fri for at mær­ke kri­sen krad­se.

De fe­de ti­der fra for ba­re få år si­den, da den bri­ti­ske me­die­kon­cern Sky gjor­de sin en­tré med Ru­pert Mur­do­chs uudtøm­me­li­ge pen­ge­tank som grund­sten, da rig­man­den An­dy Rihs åb­ne­de schweizer­frank- slu­sen på BMC Ra­cing, hvor der fl ød rus­si­ske olie- rub­ler ind i en lind strøm, el­ler da Oleg Tin­kov kom til med arm­be­væ­gel­ser så store som møl­lesving, er afl øst af spa­re­ti­der.

» Jeg vil sky­de på, at over halv­de­len af al­le hold på Pro Tour- ni­veau er ude at le­de eft er en ek­stra sponsor for at kun­ne væ­re med på hø­je­ste ni­veau, « si­ger Bri­an Smith, der er ge­ne­ral ma­na­ger for Tour- de­butan­ter­ne MTNQhu­be­ka, til BT.

Kø­bers mar­ked

At det er ble­vet kø­bers mar­ked og ik­ke ryt­ter­nes, kan afl æses klart og ty­de­ligt i den pe­ri­o­de om­kring og eft er Tour de Fran­ce, hvor de fl este kon­trak­ter får blæk til pa­pir.

Det si­ger den tid­li­ge­re prof­ryt­ter Joo­na Lauk­ka, der i dag er agent, til BT.

» Man kan godt for­nem­me, at man­ge hold er me­re til­ba­ge­hol­den­de nu end for tre- fi re år si­den med at hen­te nye ryt­te­re. Det er et per­fekt tids­punkt, hvis man står over for at skul­le hen­te ryt­te­re ind på et nystar­tet hold, « kon­sta­te­rer Joo­na Lauk­ka tørt.

Sport­s­ligt kan det og­så ha­ve kon­se­kven­ser for den en­kel­te ryt­ter, at trup­pen må­ske skal trim­mes og gø­res bil­li­ge­re.

Chris An­ker Sø­ren­sen er på ryg­te­ba­sis kæ­det sam­men med dansk- ty­ske Team Cult- Stöl­ting el­ler Tour- de­butan­ter­ne fra Bora- Ar­gon. Den mest sand­syn­li­ge bej­ler er det dan­ske Pro Con­ti­nen­tal- hold, som sag­tens kun­ne træk­ke på Sø­ren­sens ru­ti­ne og kva­li­te­ter.

Bres­chel i uvis­hed

Og­så Mat­ti Bres­chel, der el­lers har to VM- me­dal­jer på sit cv og et væld af top 10- pla­ce­rin­ger i al­le de store klas­si­ke­re i bæl­tet, er og­så i kar­ri­e­re­mæs­sig lim­bo. Trods en sejr i Luxem­bourg Rundt sid­ste år og den ru­ti­ne­mæs­si­ge tri­umf på Post Dan­mark Rundt- kon­ge­e­ta­pen over Kid­des­vej i Vej­le, har Bres­chel sta­dig til go­de at få kon­trakt­for­hol­de­ne for næ­ste år på plads.

Den rå og bruta­le vir­ke­lig­hed er ik­ke kom­met for at for­svin­de li­ge med det før­ste, spår DCUsport­s­chef Lars Bon­de. Især når der ik­ke står et dan­ske­jet hold fra øver­ste hyl­de til at hol­de den rød­hvi­de fa­ne høj og smæl­den­de.

» For nog­le af vo­res ryt­te­re, der bli­ver til overs, er ud­vej­en nok at sø­ge væk fra hø­je­ste ni­veau og fi nde sig et hold fra an­det ge­led, « er­ken­der Bon­de.

Tin­koff - Saxos Pe­ter Sa­gan tje­ner godt t 20 mio. kr. om året, mens Chris An­ker Sø­ren­sen i øje­blik­ket kæm­per for blot at fi nde et hold at kø­re på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.