Fejl ko­ste­de dansk me­dal­je

Sa­ra Slott Pe­ter­sen var i spil til at ta­ge en me­dal­je ved VM, men en fejl frem mod ni­en­de hæk ko­ste­de dyrt

BT - - SPORTEN - ÆR­GER­LIG AF­SLUT­NING Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Fo­to: ITAR- TASS

Der var lagt op til den helt store for­tæl­ling. Sa­ra Slott Pe­ter­sen skul­le sik­re Dan­mark en sjæl­den at­le­tik­me­dal­je ved VM i Bei­jing, men en ær­ger­lig fejl øde­lag­de dan­ske­rens drøm om me­dal­je i 400 me­ter hæk.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen lag­de som for­ven­tet blødt ud, men bedst som hun skul­le til at sæt­te slut­spur­ten ind, gik det galt. Sa­ra Slott Pe­ter­sen mi­sti­me­de si­ne skridt hen mod den ni­en­de ude af de 10 hæk­ke, og så end­te det med en halv­tam fjer­de­plads.

Hav­de Sa­ra Slott Pe­ter­sen ik­ke mi­stet kon­cen­tra­tio­nen i et kort øje­blik, vil­le Dan­mark ha­ve få­et sin før­ste VM­me­dal­je i at­le­tik si­den Wil­son Kipke­ters tred­je VM- guld på 800 me­ter i 1999, me­ner ch­eftræ­ner i Eli­te Kraft­cen­ter Vest Lars Ni­el­sen.

» Fra den før­ste til den ot­ten­de hæk bru­ger Sa­ra 15 skridt. Fra den ot­ten­de hæk til den ni­en­de hæk går hun al­tid over til 16 skridt, for­di hun bli­ver lidt træt. I dag er hun så en­ten me­re træt, el­ler og­så mi­ster hun må­ske op­mærk­som­he­den i et split­se­kund – det gør, at skridt­læng­den bli­ver kor­te­re. Da hun skal til at sæt­te af, ser hun, at hun ik­ke kan nå den ni­en­de hæk med 16 skridt. så hun kor­ter skrid­te­ne ned og bru­ger i ste­det 17 skridt. Det gør, at hun kom­mer me­get tæt på hæk­ken og hop­per li­ge op i luf­ten i ste­det for at la­ve et læng­despring. Der­med mi­ster hun al far­ten og kan ik­ke la­ve en slut­spurt. Den fejl er for­skel­len på at bli­ve num­mer to el­ler tre - og så at bli­ve num­mer fi­re, « si­ger Lars Ni­el­sen, der har væ­ret gift med Dan­marks se­ne­ste – og ene­ste – kvin­de­li­ge me­dal­je­ta­ger ved et VM, Re­na­ta Pyte­lewska Ni­el­sen, der vandt bron­ze i læng­despring i 1993.

Hå­ber på me­tal næ­ste år

Sa­ra Slott Pe­ter­sen kom ind i ti­den 54,20 se­kun­der. Hav­de hun lø­bet op til hen­des per- son­li­ge bed­ste på 53,99 se­kun­der, vil­le hun ha­ve vun­det bron­ze. Den gik i ste­det til Cas­san­dra Ta­te fra USA i ti­den 54,02 se­kun­der. Søl­vet blev vun­det af ame­ri­kan­ske Sha­mi­er Litt­le, der var yder­li­ge­re ot­te­hund­re­de­de­le af et se­kund bed­re, mens den tjek­ki­ske fa­vo­rit, Zuza­na Hej­nova, vandt su­verænt i ti­den 53,50 se­kun­der.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen var selvsagt ær­ger­lig ef­ter lø­bet.

» Det er jo øv, øv, øv. Jeg har al­drig haft bed­re mu­lig­he­der for at få en me­dal­je. Jeg fø­ler, jeg bur­de ha­ve slå­et Cas­san­dra Ta­te, men det kan man ik­ke, når man la­ver så­dan en fejl, og det er selv­føl­ge­lig ba­re van­vit­tig ær­ger­ligt, « sag­de hun til DR og til­fø­je­de:

» Det var så tæt på, men sta­dig så langt fra. Jeg er skuf­fet og til­freds på sam­me tid. Det er før­ste gang, jeg nå­e­de i fi­na­len. Jeg hå­be­de på en me­dal­je, men det var ik­ke min tur. For­hå­bent­lig kan jeg kom­me på po­di­et næ­ste år. «

Net­op næ­ste år er der to store mål for den 28-åri­ge hæk­ke­lø­ber. EM og OL. Og her har hun igen go­de me­dal­je­chan­cer.

» Sa­ra har flyt­tet sig ut­ro­lig me­get de se­ne­ste år. Det har hun gjort, selv om hun kun har træ­net i en be­græn­set mæng­de, si­den hun har født. Det lig­ner, hun har fun­det den rig­ti­ge recept sam­men med sin træ­ner, og det gi­ver håb om store resultater næ­ste år, « si­ger Lars Ni­el­sen.

En skuf­fet Sa­ra Slott Pe­ter­sen kan kon­sta­te­re, at hun li­ge ak­ku­rat mis­ser bron­ze­me­dalj­en, som i ste­det går til ame­ri­kan­ske Cas­san­dra Ta­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.