Dansk sej­rs­sti­me fort­sæt­ter

BT - - SPORTEN - FI­RE UD AF FEM Las­se Vø­ge lavg@ bt. dk

Det pre­sti­ge­fyld­te fran­ske ung­domsløb Tour de l’Ave­nir har ud­vik­let sig til et langt tri­umf­tog for det dan­ske U23- lands­hold. På lø­bets før­ste fem etaper har der væ­ret en dansk vin­der fi­re gan­ge.

I går var det Mads Würtz Sch­midt ( Team Co­loQu­i­ck), der på den 147 ki­lo­me­ter lange eta­pe fra An­ne­mas­se til Clu­ses var fel­tets hur­tig­ste. Han vandt for­an bel­gi­ske Dri­es Van Ge­stel og nord­man­den An­ders Skaar­seth.

Sø­ren Kragh Andersen ( Team TRE­FOR- Blue Wa­ter) har al­le­re­de sik­ret sig to eta­pe­sej­re i lø­bet, mens Mads Pe­der­sen ( CULT ENER­GY Pro Cycling) og nu Mads Würtz Sch­midt hver står no­te­ret for én sejr.

Hem­me­lig­he­den bag den dan­ske sej­rs­sti­me skal iføl­ge Mads Würtz Sch­midt fin­des i ryt­ter­nes sam­men­hold.

» Vi sup­ple­rer hin­an­den sinds­sygt godt, og vi har det fedt sam­men. Og vi har det så­dan, at når den ene kan vin- de, så kan den an­den og­så. Vi mo­ti­ve­rer hin­an­den, « for­tæl­ler Mads Würtz Sch­midt.

For­u­den de tre eta­pe­tri­um­fa­to­rer be­står U23- lands­hol­det af Pa­tri­ck Ole­sen ( Le­o­pard De­ve­l­op­ment Team) og Jo­nas Gre­gaard ( Team TRE­FOR- Blue Wa­ter).

Lø­bet, der slut­ter på søn­dag, fø­res af chi­len­ske José Lu­is Rod­ri­gu­ez.

Au­stral­ske Ca­leb Ewan ( th.) skri­ger sin ju­bel ud ef­ter at ha­ve spurt­be­sej­ret Jo­hn De­gen­kolb ( i mid­ten) og Pe­ter Sa­gan ( tv.) på den 167,3 ki­lo­me­ter lange fem­te eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña fra Ro­ta til Alcalá de Gu­adáira. Fo­to: AFP

Mads Würtz Sch­midt er mest kendt som tem­poryt­ter. Han vandt VM i en­kelt­start for ju­ni­o­rer i 2011 og en­kelt­star­ten ved Post Dan­mark Rundt for tre uger si­den. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.