Ud­skældt au­stra­li­er snød fa­vo­rit­ter­ne

Søn­dag blev Ca­leb Ewan skældt ud af Vin­cen­zo Ni­ba­li. I går vandt han fem­te eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña for­an sprin­ter­fa­vo­rit­ter­ne

BT - - SPORTEN - FRA SKURK TIL HELT Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

TORS­DAG 27. AU­GUST 2015

Ca­leb Ewan ( Ori­ca- Gre­e­ned­ge) tog fu­sen på for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne Jo­hn De­gen­kolb ( Gi­ant- Alpe­cin) og Pe­ter Sa­gan ( Tin­koff- Saxo), da han på Vu­el­ta a Es­pañas pan­de­kage­fla­de fem­te eta­pe spur­te­de først i mål.

Det 21- åri­ge au­stral­ske stor­ta­lent lig­ne­de en mand, der ba­re hav­de et gear me­re end al­le an­dre, da fel­tet nå­e­de til må­l­by­en Alcalá de Gu­adáira. Og på de af­slut­ten­de me­ter ryk­ke­de han let for­bi ty­ske De­gen­kolb. Slo­vaki­ske Pe­ter Sa­gan måt­te nø­jes med tred­je­plad­sen og kun­ne der­med sæt­te end­nu et kryds på li­sten over se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger i 2015.

» Det­te er helt klart den bed­ste dag i min kar­ri­e­re. At vin­de for­an nog­le af ver­dens top­sprin­te­re og især når det er Sa­gan og De­gen­kolb be­ty­der rig­tig me­get for mig, « lød det fra Ca­leb Ewan ef­ter hans før­ste eta­pe­sejr i et af de tre store Grand Tour- eta­pe­løb.

Der­med fik au­stra­li­e­ren op­rejs­ning, ef­ter han søn­dag fik en birol­le i far­cen om­kring diskva­li­fi­ka­tion af Vin­cen­zo Ni­ba­li. Sid­ste års Tour- vin­der blev smidt ud for at hol­de fast i en hold­bil, da han for­søg­te at kom­me tilbage til fel­tet ef­ter et styrt. Et styrt, der iføl­ge en vred Ni­ba­li blev for­år­sa­get af Ca­leb Ewan.

Ny mand i rødt

Hol­land­ske Tom Du­moulin ( Team Gi­ant- Alpe­cin) over­tog den sam­le­de fø­ring og blev den før­ste hol­læn­der i fi­re år til at træk­ke Vu­el­ta­ens rø­de fø­rer­trø­je over ho­ve­d­et. Du­moulin lig­ger et se­kund for­an den hid­ti­di­ge in­de­ha­ver, co­lom­bi­a­ne­ren Esta­ban Cha­ves ( Ori­ca- Gre­e­ned­ge). Team Skys Ni­co­las Ro­che er på tred­je­plad­sen.

De to store Tour- du­el­lan­ter Chris Froo­me ( Team Sky) og Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar), der og­så for­ven­tes at skul­le kæm­pe om den sam­le­de Vu­el­ta- sejr, er hen­holds­vis 35 og 39 se­kun­der ef­ter hol­læn­de­ren.

Lø­bets ene­ste dan­sker, Jes­per Hansen ( Tin­koff- Saxo), lig­ger på lø­bets 89.- plads – 15 mi­nut­ter og 14 se­kun­der ef­ter Du­moulin. Den 24- åri­ge dan­sker er en ha­bil kla­trer, hvil­ket han be­vi­ste, da han tid­li­ge­re på året vandt Tour of Norway,

Jes­per Hansen kan må­ske få vist sig frem i dag, hvor Vu­el­ta- fel­tet kan se frem til to ka­te­go­ri 3- stig­nin­ger. En fors­mag, in­den det i mor­gen for al­vor går løs i de span­ske bjer­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.