De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Uff e El­ba­ek Par­ti­le­der i Alt.

@ Uff eel­ba­ek Det er godt at se, at et fl er­tal af dan­sker­ne øn­sker en fæl­les eu­ro­pæ­isk løs­ning på fl ygt­nin­ge­pro­ble­met. Met­te Gjerskov Ud­vik­lings­ord­fø­rer ( S)

@ Met­teGjer­skov Så er det i dag ( i går, red.), Fol­ke­tin­gets fl er­tal be­slut­ter, at børn skal vok­se op i fat­tig­dom. I Dan­mark. Jeg græm­mes! Magnus He­u­ni­cke Vel­færds­ord­fø­rer ( S)

@ He­u­ni­cke Hvis DF al­le­re­de har fortr­udt den re­ge­ring, de har valgt, er her en idé: Vælt den. Bri­an Mik­kel­sen Fi­nansord­fø­rer ( K)

@ Bri­anMik­kel­senC No­get er galt i Skat, når der kan svind­les for 6,2 mil­li­ar­der kro­ner, uden at det op­da­ges! Ida Auken Er­hvervsord­fø­rer ( R)

@ IdaAuken Ser ud til, at Ven­stre fuld­stæn­dig har drop­pet ba­lan­cen og sam­spil­let mel­lem vækst og mil­jø. Uklogt. An­ders La­de­karl Gen. sek. i Rø­de Kors

@ An­der­sLa­de­karl In­te­gra­tionsy­del­sen ved­ta­get – I Dansk Rø­de Kors for­be­re­der vi os på at yde me­re hjælp til ud­sat­te dan­ske­re. Se­ba­sti­an Dor­set Ko­mi­ker

@ seb­dor De dér ’ ISIS’, der ud­s­let­ter gam­le hel­lig­dom­me, er de klar over, at ’ ISIS’ er en gam­mel ægyp­tisk gud? # tos­ser Dor­te Krogs­gaard Ra­diovært på P1

@ Dor­teKrogs­gaard Tys­kland sen­der ik­ke læn­ge­re sy­ri­ske fl ygt­nin­ge tilbage til før­ste an­komst­land. Det har stor sym­bolsk kraft i EU, si­ger P1 Mor­gens Ni­els Kva­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.