THO­MAS GAM­MELT­OFTHAN­SEN

Eks­pert i asyl, In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der

BT - - DEBAT -

Man­ge fl ygt­nin­ge har al­le­re­de for­søgt at op­nå be­skyt­tel­se i nær­om­rå­delan­de uden held. Ka­pa­ci­te­ten i de lan­de er sim­pelt­hen brugt op, så vi bør øge nær­om­rå­de­bi­stan­den mar­kant. El­lers kom­mer vi til at be­ta­le en end­nu stør­re pris se­ne­re hen. Det er po­si­tivt, for løs­nin­ger­ne kræ­ver in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de. Vi har en ten­dens til kun at se pro­ble­met i et na­tio­nalt per­spek­tiv. Men bry­der be­skyt­tel­sen i nær­om­rå­delan­de­ne sam­men, vil mil­li­o­ner bli­ve sendt vi­de­re mod Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.